SR - Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95,00 pln na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

124,00 pln na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

135,00 pln na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Prawo do zasiłku rodzinnego i jego dodatków przysługuje:

– rodzicom, jednemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka

– opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)

– osobie uczącej się (pełnoletniej, uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugodą sądowa prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionej w pkt. 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:

– 18 roku życia lub

– nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

– 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w pkt. 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

– dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

– osoba ucząca się zostało umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

– pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

– osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje

– ojciec dziecka jest nieznany

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

– członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zależne jest m.in. od kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 pln. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 pln.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – Tutaj

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – Tutaj

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – Tutaj

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – Tutaj

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – Tutaj

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkle poza miejscem zamieszkania – Tutaj

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – Tutaj


Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.pdf

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym.pdf

Druk do zmiany numeru konta bankowego.pdf

Zaświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym.pdf

Zaświadczenie lekarskie.pdf

Skip to content