Baza Usług Społecznych

Efektywny system usług społecznych wymaga sprawnie działającego ośrodka decyzyjnego, którego rolą będzie zarządzanie usługami, ich integrowanie, a także inicjowanie i dbałość o utrzymanie ścisłej współpracy z podmiotami (publicznymi i niepublicznymi) realizującymi usługi dedykowane wyraźnie określonym grupom docelowym.

Dzięki temu możemy zaoferować mieszkańcom Gminy Skawina usługi łączone w postaci kompleksowych wiązek lub pakietów, a nie izolowanych, niepowiązanych ze sobą działań. Możemy również zaoferować usługi dopasowane do różnorodnych i zmieniających się potrzeb.

Właśnie dlatego tworzymy lokalny koszyk usług społecznych, stanowiący bazę usług społecznych zawierającą zbiór różnorodnych, uporządkowanych, przydatnych rodzajów wsparcia. Wykorzystując uporządkowaną bazę usług, możemy odnaleźć lokalne instytucje świadczące usługi społeczne, a także uzyskać informację o dostępności i warunkach skorzystania z usługi. Lokalny koszyk usług jest również podstawą do tworzenia indywidualnych planów współpracy z konkretną osobą, rodziną lub grupą społeczną i zawiera usługi gwarantujące większą skuteczność udzielanego wsparcia i pomocy w środowisku zamieszkania.

Poniżej zamieszczamy „Bazę usług społecznych” obejmującą dostępne i możliwe do zaoferowania mieszkańcom naszej gminy usługi. Zachęcamy do korzystania z jej zasobów, jednocześnie wyrażamy nadzieję, że posłuży ona nie tylko osobom zawodowo związanym z realizacją usług społecznych, ale również indywidualnym mieszkańcom gminy Skawina.

Mając na uwadze wyniki „Diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty gminy Skawina w zakresie usług społecznych” , w zestawieniu wyodrębniono dominujące grupy docelowe odbiorców usług:

Załączniki:

• Osoby starsze i ich opiekunowie – TUTAJ
• Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie – TUTAJ
• Osoby dorosłe – TUTAJ
• Rodziny z dziećmi – TUTJ
• Dzieci i młodzież – TUTAJ

BAZY Z PODZIAŁEM NA SPECJALIZACJE:

Baza fizjoterapeutów – TUTAJ

Jednocześnie zapraszamy lokalne instytucje, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, parafie i inne podmioty działające od wielu lat jak i nowo powstałe na terenie gminy Skawina z prośbą o przekazywanie informacji o realizowanych przez Was usługach społecznych. W przypadku pytań, potrzeby aktualizacji zawartych w bazie informacji oraz zgłoszeń nowych usług, do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Małgorzata Kopeć – Koordynator Główny Specjalista Rozwoju Usług Społecznych tel. 785 324 114.

Jednocześnie dziękujemy, wszystkim tym, którzy do tej pory udzielili nam już informacji na temat swojej działalności jak i wszystkim tym, którzy podejmą z nami współpracę. Działajmy razem! Wspólnie twórzmy lokalną bazę usług społecznych.

Folder o współpracy PDF

Przypomnijmy:
Usługi społeczne to działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Bazują na potencjale wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich aktualnych potrzeb.

Oznaczają one działania z zakresu:
• polityki prorodzinnej,
• wspierania rodzin,
• systemu pieczy zastępczej,
• pomocy społecznej,
• promocji i ochrony zdrowia,
• wspierania osób niepełnosprawnych,
• edukacji publicznej,
• przeciwdziałania bezrobociu,
• kultury,
• kultury fizycznej i turystyki,
• pobudzania aktywności obywatelskiej,
• mieszkalnictwa,
• ochrony środowiska,
• reintegracji zawodowej i społecznej.

stopka CUS
Skip to content