Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie

Zadania komisji:

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności należy:

– inicjowanie działań w zakresie zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu;

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

– opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie, zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

– kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Kontakt z Komisją:

Posiedzenia Komisji odbywają się w każdy wtorek w godz. od.16.00 do 19.00 w Centrum Usług Społecznych w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17, tel. 12 276 34 10

Wnioski oraz dokumenty do Komisji w sprawie leczenia odwykowego można złożyć 
w sposób następujący:

– bezpośrednio w trakcie posiedzenia Komisji w godzinach urzędowania – adres jak wyżej;

– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie
Centrum Usług Społecznych w Skawinie
32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 13

– bądź poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy CUS przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Wniosek w sprawie leczenia odwykowego do pobrania poniżej w załączniku.

Zał 1. GKRPA-Wniosek do Komisji


SĄDOWE ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO – krok po kroku:

Podstawą prawną funkcjonowania instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego są zapisy artykułów od § 24 do § 38 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Instytucje zaangażowane w przeprowadzenie instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego i ich obowiązki na różnych etapach procedury:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Wszczęcie procedury – przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu połączonego z: powodowaniem rozkładu życia rodzinnego, demoralizacją małoletnich, uchylaniem się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego. Zgłoszenia takiego może dokonać każda zainteresowana osoba (członek rodziny, sąsiad, nauczyciel itd.). (Komisja może rozpocząć procedurę z własnej inicjatywy)

2. Wezwanie osoby nadużywającej alkoholu na rozmowę wyjaśniająco – motywującą
z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

4. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania dla sądu. Dokumentacja powinna zawierać: opinię wydaną przez biegłego, jeżeli badanie zostało przeprowadzone, protokół z rozmowy przeprowadzonej z osobą zgłaszającą przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną, (jeżeli do takiej rozmowy doszło), dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego.

5. Złożenie wniosku do sądu rejonowego i wszczęcie postępowania.

Sąd Rejonowy
(właściwy wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy)

1. Rozprawa powinna odbyć się w okresie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

2. Sąd może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłego, (jeżeli nie było dotychczas wykonane), zarządzić obserwację osoby badanej w zakładzie leczniczym, zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ policji osoby odmawiającej poddania się tym zaleceniom lub nie stawiającej się na rozprawy.

3. Wysłuchanie osoby, której postępowanie dotyczy.

4. Wydanie orzeczenia o zastosowaniu obowiązku leczenia w zakładzie odwykowym (stacjonarnym lub ambulatoryjnym).

5. Na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może ustanowić kuratora.

6. Obowiązek leczenia trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

7. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustanowienia.

Zakłady Lecznictwa Odwykowego

1. Osoba w stosunku, do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie stacjonarnym nie może opuszczać tego zakładu bez zezwolenia kierownika tego zakładu.

2. Stacjonarny zakład leczniczy może skierować ze względów leczniczych osobę zobowiązaną do innego zakładu w celu kontynuowania leczenia. Musi zawiadomić o tym sąd.

3. Informuje sąd o ewentualnym przerwaniu przez pacjenta leczenia.

4. Ponowne przyjęcie pacjenta po wypisie nastąpić może wyłącznie po ustaleniu kolejnego możliwego terminu.

stopka CUS
Skip to content