Projekt pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”

Gmina Skawina/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn.

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu A i B) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

W ramach projektu uruchomiono na terenie Gminy Skawina placówki, które zapewniają kompleksową opiekę i wsparcie osób niesamodzielnych poprzez udostępnienie usług realizowanych w Klubie Samopomocowym (KS) oraz Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych (CWO)

Projekt adresowany jest do osób po 60 roku życia, niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami a także opiekunów (nieformalnych, faktycznych) i rodzin w których funkcjonują os. niesamodzielne zamieszkałe na terenie Gminy Skawina.

Klub Samopomocy składał się będzie z oddziału miejskiego oraz 2 oddziałów wiejskich usytuowanych w dogodnym położeniu komunikacyjnym dla mieszkańców Gminy Skawina. Oddział miejski będzie przeznaczony dla jednoczesnego pobytu 30 Uczestników i znajdować się będzie w centrum Skawiny jest dedykowany Uczestnikom o specjalnych potrzebach ( z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych oddziaływań.

W ramach działań polegających na wspieraniu opiekunów osób niesamodzielnych na terenie Gminy Skawina uruchomione zostanie Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej. Zadanie CWO polegać będzie na zapewnieniu wsparcia edukacyjno-doradczego, tworzeniu tematycznych grup wsparcia (np. dla rodziców dzieci niepełnosprawnych czy z różnymi dysfunkcjami) i inspirowaniu tworzenia grup samopomocowych dla opiekunów ( zapewnienie miejsc do spotkań, moderowanie grup wsparcia przez specjalistów w różnych dziedzinach pomocy, w tworzeniu grup wirtualnych), poradnictwie, udostępnianiu informacji o systemach wsparcia oraz wypożyczalnia sprzętu. CWO realizowane będą działania informacyjno-doradcze skierowane będą również do przedstawicieli systemów ochrony zdrowia oraz pracowników pomocy społecznej a także spotkania szkoleniowo-informacyjnych dla ww. kadr

Informacja o naborze uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „północ”. Klub Samopomocowy w Radziszowie

Informujemy, że od 15 kwietnia 2019 r., rozpocznie się nabór ciągły uczestników
do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „północ”, Klub Samopomocowy w Radziszowie.

Placówka zlokalizowana będzie w dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, przy
ul. Szkolnej 4 i prowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klub Samopomocowy w Radziszowie przeznaczony jest dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Klub Samopomocowy zapewni realizację zadań mających na celu aktywizację, rozwój zainteresowań i poprawę funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, poprzez:

a) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne zapewniające pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego;

b) usługi aktywizująco-usprawniające, podnoszące sprawność i motywację uczestników do udziału w życiu społecznym i rodzinnym oraz inicjujące integrację międzypokoleniową;

c) usługi wspomagające, dedykowane zarówno uczestnikom jak i ich rodzinom, polegające na udzieleniu informacji, poradnictwie, edukacji i wsparciu w radzeniu sobie w sytuacji choroby, starości, niepełnosprawności

d) usługi wsparcia i konsultacji psychologicznych;

e) oddziaływania terapeutyczne – grupowe i indywidualne, kluby dyskusyjne, warsztaty biograficzne i spotkania międzypokoleniowe;

f) zajęcia w formie arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, terapii informatycznej, rozrywkowej, reminiscencyjnej, terapii ruchowej i terapii kulinarnej. W miarę możliwości realizowana będzie również ergoterapia.

Rekrutacja:

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem, będą dostępne na stronie internetowej MGOPS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie oraz w dworze Dzieduszyckich, ul. Szkolna 4 w Radziszowie.

Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy wraz
z załącznikiem:

– w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,

– w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie,

– w dworze Dzieduszyckich ul. Szkolna 4 w Radziszowie,

– za pośrednictwem poczty i przez e PUAP

Rekrutacja realizowania będzie przez pracowników MGOPS oraz pracowników Klubu Samopomocowego w godzinach pracy jednostek.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły złożyć formularza
i załączników osobiście i nie będą posiadały dostępu do Internetu, koordynator projektu prześle formularze do wskazanego przez osobę niepełnosprawną miejsca.
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w szczególnych przypadkach będzie możliwe
w przypadku osób niemobilnych dostarczenie i odbiór dokumentów osobiście przez koordynatora projektu lub wyznaczoną przez niego osobę, również w miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika projektu.

Informujemy ponadto, że docelowo w 2019r. zostaną uruchomione na terenie Gminy Skawina łącznie trzy placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych:

– Klub Samopomocowy w Skawinie – Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych
w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego, przeznaczona dla 30 osób. Będzie ona dedykowana osobom o specjalnych potrzebach, z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi, zamieszkałym na terenie Gminy Skawina.

– Klub Samopomocowy – filia w Jurczycach, przeznaczona dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Nabór do tych placówek rozpocznie się w maju 2019 r.

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać:

– w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13
w Skawinie, tel. 12 276 21 37.

Dokumenty do pobrania:

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
– INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o naborze uczestników do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie

Informujemy, że od 8 lipca 2019 r. rozpoczął się nabór ciągły uczestników do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie

Pierwszy etap rekrutacji trwa od 8 do 31 lipca 2019r. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane w terminie 7 dni od zakończenia etapu .

Placówka zlokalizowana będzie w Skawinie ul. Rynek 24 i prowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego dedykowana jest osobom o specjalnych potrzebach (z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych opieki i terapii

Uczestnikami Oddziału Miejskiego Klubu Samopomocy będzie 30 mieszkańców Gminy.

Klub Samopomocy będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 18.00 i ma na celu aktywizację i polepszenie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, utrzymanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności poprzez umożliwienie im jak najdłuższego pobytu w miejscu zamieszkania.

W realizacji zadania oferowane będą:

– usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne wraz z możliwością dowozu osoby niesamodzielnej do KS (zgodnie z regulaminem placówki)

– co najmniej 2 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek( catering),

– pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych

– opiekę higieniczną

– usługi aktywizująco-usprawniające

– zajęcia terapeutyczne

Rekrutacja:

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, będą dostępne na stronie internetowej MGOPS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie

Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy wraz
z załącznikami:

– w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,

– w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie,

– za pośrednictwem poczty i przez e PUAP

Proces rekrutacji realizowany będzie przez pracowników MGOPS oraz pracowników Klubu Samopomocowego w godzinach pracy jednostki.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły złożyć formularza
i załączników osobiście i nie będą posiadały dostępu do Internetu, koordynator projektu prześle formularze do wskazanego przez osobę niepełnosprawną miejsca.
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w szczególnych przypadkach będzie możliwe
w przypadku osób niemobilnych dostarczenie i odbiór dokumentów osobiście przez koordynatora projektu lub wyznaczoną przez niego osobę, również w miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika projektu.

Informujemy ponadto, że docelowo w 2019r. zostaną uruchomione na terenie Gminy Skawina łącznie trzy placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych:

– Klub Samopomocowy w Radziszowie przeznaczony dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina – placówka ta została uruchomiona jako pierwsza i działa od 20 maja 2019r.

– Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego dedykowana jest osobom o specjalnych potrzebach dla 30 osób do której rekrutacja się rozpoczęła

– Klub Samopomocowy – filia w Jurczycach, przeznaczona dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Nabór do tej placówki zostanie ogłoszony wkrótce

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać:

– w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13
w Skawinie, tel. 12 276 21 37.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Zgodnie z założeniami projektu w ramach Zadania 4 zostało utworzone:

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej utworzone w ramach Zadania 4 realizować będzie swoje działania m.in. poprzez

WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO I ORTOPEDYCZNEGO

Wypożyczalnia zlokalizowana jest w Skawinie, ul Rynek 24 (wejście od ul. Batorego) w siedzibie Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej (CWO)

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego zapewnia osobom niesamodzielnym nieodpłatne wypożyczenie sprzętu w połączeniu z nauką obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.

Do korzystania z usług wypożyczalni uprawnione są osoby niesamodzielne, mieszkające na terenie Gminy Skawina, posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do korzystania z konkretnego sprzętu lub urządzenia.

W ofercie wypożyczalni znajduje się:

• sprzęt rehabilitacyjny – łóżka rehabilitacyjne, materace, koncentratory tlenu

• sprzęt wspomagający – wózki inwalidzkie standardowe, aktywne i multipozycyjne, balkoniki/podpórki, kule łokciowe

• sprzęt pielęgnacyjny – podnośniki wannowe, krzesła prysznicowe, krzesła toaletowe, materace przeciwodleżynowe

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00

Informacje można uzyskać:

• telefonicznie pod nr tel. 508 167 636

• mailowo pod adresem: biuro@opiekun-skawina.pl

• osobiście w Skawinie przy ul. Rynek 24, (wejście od ul. Batorego)

Oferta wypożyczalni:

• wózki inwalidzkie stalowe

• wózki inwalidzkie aluminiowe

• wózki inwalidzkie aktywne

• wózki inwalidzkie multipozycyjne

• koncentratory tlenu

• kule łokciowe

• kule łokciowe dla dzieci

• łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe

• balkoniki aluminiowe

• podpórki czterokołowe – typ. Ambona

• krzesła prysznicowe

• podnośniki wannowe

• krzesła toaletowe składane

Ponadto Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej oferuje:

Wsparcie edukacyjno-doradcze

Usługi odciążeniowe/wytchnieniowe

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ I ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej

http://opiekun-skawina.pl/

Informacja o naborze uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „południe”. Klub Samopomocowy w Jurczycach

Informujemy, że od 15 maja 2020 r., rozpocznie się nabór ciągły uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „południe”, Klub Samopomocowy w Jurczycach.

Placówka zlokalizowana będzie w Domu Ludowym „Hallerówka”, Jurczyce 25 i prowadzona w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klub Samopomocowy w Jurczycach przeznaczony jest dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Klub Samopomocowy zapewni realizację zadań mających na celu aktywizację, rozwój zainteresowań i poprawę funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, poprzez:

a) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne zapewniające pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego;

b) usługi aktywizująco-usprawniające, podnoszące sprawność i motywację uczestników do udziału w życiu społecznym i rodzinnym oraz inicjujące integrację międzypokoleniową;

c) usługi wspomagające, dedykowane zarówno uczestnikom jak i ich rodzinom, polegające na udzieleniu informacji, poradnictwie, edukacji i wsparciu w radzeniu sobie w sytuacji choroby, starości, niepełnosprawności

d) usługi wsparcia i konsultacji psychologicznych;

e) oddziaływania terapeutyczne – grupowe i indywidualne, kluby dyskusyjne, warsztaty biograficzne i spotkania międzypokoleniowe;

f) zajęcia w formie arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, terapii informatycznej, rozrywkowej, reminiscencyjnej, terapii ruchowej i terapii kulinarnej. W miarę możliwości realizowana będzie również ergoterapia.

Rekrutacja:

– Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem, będą dostępne na stronie internetowej MGOPS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie oraz w Placówce dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24.

Potencjalni uczestnicy projektu będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem:

– w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,

– w Placówce dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24

– za pośrednictwem poczty i przez e PUAP

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie seniorów INFORMUJEMY że zgłoszenia można również dokonywać telefonicznie dzwoniąc pod numer 12 276 20 46 wew. 32 lub 785 167 102

Rekrutacja realizowania będzie przez pracowników MGOPS oraz pracowników Placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24 w godzinach pracy jednostek.

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać:

– w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, tel. 12 276 21 37.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ

www.senior-skawina.pl

dedykowanej utworzonym Placówkom Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych

Skip to content