Projekt pn. Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina

Gmina Skawina/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn.

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: 9 Region spójny społecznie

DZIAŁANIE: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

PODDZIAŁANIE: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 127 137,50 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 898 856,46 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-01-2019 r. do 31-12-2021 r.

Celem projektu jest objęcie działaniami prewencyjno-profilaktycznymi 145 dzieci i młodzieży oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych poprzez utworzenie ośrodka wsparcia dziennego (PWD) dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina, a następnie finansowanie jego kosztów funkcjonowania do 31.12.2021 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte rodziny i osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, wsparcia asystenta rodziny, w których realizowana jest/była procedura Niebieskiej Karty, skierowane na podstawie Postanowienia Sądu, objętych nadzorem kuratorski, zamieszkujące na obszarach rewitalizacyjnych oraz inne w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze i deficyty wymagające kompensacji.

Realizacja działań będzie obejmowała dwie formy: opiekuńczą i specjalistyczną określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rezultatem będzie uruchomienie placówki wsparcia dziennego z dostępnymi 60 miejscami dla dzieci i młodzieży. Placówka funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu (za wyjątkiem Świąt) co najmniej przez 6 godzin dziennie oraz 2 soboty w miesiącu.

Zadania PWD polegać będą w szczególności na zapewnieniu dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, wspieracie ich rozwoju, pomocy w wyrównywaniu deficytów szkolnych (pomoc w odrabianiu zadań domowych, w nauce pozwalającej na wyrównanie zaległości w szczególności z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, zajęć kompensacyjnych, reedukacyjnych), prowadzeniu zajęć pozwalających na rozwój zainteresowań (adekwatnie do potrzeb – informatyczne, sportowych, plastycznych, kulinarnych, majsterkowania, teatralnych, turystycznych, ekologicznych, fotograficznych, udział w inicjatywach społecznych), organizacji czasu wolnego (gry zespołowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w lokalnych imprezach, zajęcia sportowo—ruchowe i korekcyjne), budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych zachęcanie do podejmowania aktywności społecznych i wolontaryjnych, prowadzenie klubów dyskusyjnych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, podnoszenia kompetencji społecznych pozwalających na podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich, zapobieganiu izolacji społecznej i zawodowej. Z uwagi na łączenie funkcji opiekuńczej ze specjalistyczną w placówce realizowane będą zajęcia socjoterapeutyczne, psychoprofilaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i psychokorekcyjne (rozładowywanie i wyciszenie negatywnych emocji dzieci; wyzwalanie potencjalnych możliwości i mocnych stron; odzyskanie wiary we własne siły oraz zwiększenie motywacji do dalszej pracy; wykorzystanie zainteresowań i zdolności co pozwoli na przeżycie sukcesu i złagodzenie napięć emocjonalnych; wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, uświadomienie, że z podobnymi kłopotami borykają się również inni; uświadomienie, że trudności mają charakter przejściowy i ustępują dzięki pracy terapeutycznej.

Do udziału w zajęciach zapraszani będą rodzice/ opiekunowie uczestników – dla nich również będą przygotowane specjalne zajęcia podnoszące ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze (z elementami programu „Szkoła dla Rodziców”) oraz prowadzone poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne i pedagogiczne.

Cele i założenia pracy z rodziną to pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, wspieranie integracji rodziny, wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie, odbudowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec dzieci. Palcówka cztery razy w roku będzie wspólnie z rodzicami i dziećmi organizować spotkania okolicznościowe lub tematyczne. Dzieci i młodzież podczas pobytu w PWD będzie miała zapewniony posiłek, przekąski i napoje odpowiednio do pory dnia i długości pobytu w placówce.

INFORMUJEMY, ŻE:

ZARZĄDZENIEM Nr 148.2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZARZĄDZENIEM Nr 190.2019 z dnia 7 czerwca2019r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA poinformował o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina będzie prowadzona przez

STOWARZYSZENIE SIEMACHA „Siemacha Spot”

INFORMUJEMY:

Placówka wsparcia dziennego będzie funkcjonować w Skawinie ul. Rynek 24 i dysponować będzie 60 miejscami dla dzieci i młodzieży.

Od września 2019 r. rozpoczynamy ciągły nabór dla potencjalnych UP.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły spośród :

1) osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, wsparcia asystenta rodziny, w których realizowana jest/była procedura NK,

2) skierowanych na podstawie Postanowienia Sądu, objętych nadzorem kuratorski,

3) zamieszkujących na obszarach rewitalizacyjnych,

4) innych, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze i deficyty wymagające kompensacji.

Formularz będzie możliwy do pobrania w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie oraz w Placówce Wsparcia Dziennego w Skawinie, Rynek 24 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej MGOPS. W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły złożyć formularza i załączników osobiście i nie będą posiadały dostępu do internetu koordynator projektu (ew. wyznaczona przez niego osoba upoważniona) prześle formularze do wskazanego przez osobę miejsca na terenie Małopolski. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w szczególnych przypadkach będzie możliwe w przypadku osób niemobilnych (w szczególności osób niepełnosprawnych – likwidacja zidentyfikowanych barier) dostarczenie i odbiór dokumentów osobiście przez koordynatora projektu lub wyznaczoną przez niego osobę, również w miejscu wskazanym przez potencjalnego UP.

Dokument do pobrania

 

Potencjalni UP będą mogli złożyć formularz zgłoszeniowy:

– osobiście w siedzibie MGOPS i PWD dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych,
– pocztą zwykłą,
– pocztą elektroniczną oraz poprzez ePUAP.

Skip to content