Świadczenie wychowawcze 500+

UWAGA! Zmieniają się zasady wypłat świadczenia wychowawczego 500+

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r., wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski te mogą być składane tylko w formie elektronicznej.

Centrum Usług Społecznych w Skawinie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej zostaną wypłacone pieniądze rodzicom i opiekunom, a tym samym zagwarantowana będzie ciągłość wypłaty świadczenia od czerwca 2021 r. Terminy załatwienia sprawy w zależności od daty złożenia dokumentów:

  • Od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
  • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
  • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
  • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec)
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec i lipiec)

Prawo do świadczenia wychowawczego nie uzależnione jest od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18-go roku życia.

Kwota świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia
dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio
urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca
okresu świadczeniowego.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego
dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie
wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka
złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko,
prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka
albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia
miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi,
opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono
ostatnie świadczenie wychowawcze.

Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu. Jeśli osoba nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia wychowawczego.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia na okres 2021/2022:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 12 276 21 37 w. 22, 23, 32.

Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – plik PDF (ŚW_2021_2022)

Skip to content