Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Gmina Skawina realizuje projekt pn „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu jest Gmina Skawina, ul. Rynek 1. 32-050 Skawina: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina natomiast realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówki powierzono Stowarzyszeniu SIEMACHA, mającemu swoją siedzibę ul. Długa 42, 31-146 Kraków.

Placówka wsparcia dziennego mieści się przy ul. Rynek 24 w Skawinie, na rozległym poddaszu budynku.

Celem projektu jest objęcie działaniami prewencyjno-profilaktycznymi 60 dzieci
i młodzieży (145 w czasie całego trwania projektu) oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych poprzez utworzenie ośrodka wsparcia dziennego (PWD) dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina.

Zadania placówki polegają w szczególności na zapewnieniu dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, wspieraniu ich rozwoju, pomocy w odrabianiu zadań domowych, prowadzeniu zajęć pozwalających na rozwój zainteresowań np. informatycznych, sportowych, plastycznych, kulinarnych, teatralnych, turystycznych, ekologicznych, fotograficznych. Placówka jest też miejscem organizacji czasu wolnego poprzez gry zespołowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w lokalnych imprezach. Poprzez swoje oddziaływanie placówka przyczynia się do budowania postaw obywatelskich i patriotycznych, zachęca do podejmowania aktywności społecznych
i wolontaryjnych.

Z uwagi na łączenie funkcji opiekuńczej ze specjalistyczną w placówce realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, psychoprofilaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne, psychokorekcyjne i pedagogiczne. Dzieci i młodzież podczas pobytu w placówce mają zapewniony posiłek, przekąski i napoje odpowiednio do pory dnia i długości pobytu w placówce.

Do udziału w zajęciach zapraszani są również rodzice lub opiekunowie uczestników, dla których przygotowuje się specjalne zajęcia podnoszące ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze a także prowadzi się poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne
i pedagogiczne.

Placówka Wsparcia Dziennego od 01.03.2022r prowadzona jest w ramach okresu trwałości projektu pn „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina”

REKRUTACJA DO PLACÓWKI ODBYWA SIĘ  W SPOSÓB CIĄGŁY.

Informacje na temat zapisów do placówki:
SIEMACHA Spot Skawina
ul. Rynek 24
32-050 Skawina

tel. 12 276 20 47
tel. kom. 783-255-001

e-mail:
 skawina@siemachaspot.pl

Otwarte:
poniedziałek-piątek  13.00-20.00 

poniedziałek-piątek 10.00 – 17.00 (Dni wolne od nauki szkolnej)

Dyrektor placówki – Olga Mitura

Skip to content