Dodatki energetyczne

Od 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) – wprowadziła dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego ubiegać się może osoba, która spełnia łącznie 3 warunki:

– ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

– jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

– zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego: (M.P. z 2021 r. poz. 393):

– prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł./ miesiąc;

– składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł /miesiąc;

– składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł./miesiąc.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,

2) kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu).

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

1) na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

2) na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym osoba wnioskująca ma zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży.

Pliki do pobrania (w formacie Word)
Skip to content