Niebieska Karta

Co to jest Niebieska Karta ? To instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Powinno to nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby.

Formularz „Niebieska Karta „B” otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

Niebieska Karta – A jest przekazywana niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Skawinie, która powołuje grupę roboczą do pracy z rodziną. W skład grupy roboczej wchodzą najczęściej: dzielnicowy, pracownik socjalny z rejonu, pedagog szkolny, kurator.

Na posiedzenie grupy roboczej, zaprasza się osobę, wobec, której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Na tym posiedzeniu dokonuje się analizy sytuacji rodzinnej oraz wypełnia formularz „ Niebieska Karta- C”.

Grupa robocza na kolejne spotkanie wzywa także osobę stosującą przemoc w rodzinie. Podczas spotkania wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D.

Specjaliści z różnych dziedzin współpracują ze sobą na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, wspólnie opracowują indywidualny plan pomocy.

INSTYTUCJE ZOBOWIĄZANE DO WSZCZĘCIA PROCEDURY „ NIEBIESKIE KARTY”

Centrum Usług Społecznych w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 12

32-050 Skawina

tel. 12 276 21 37

►tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej; weźmiesz udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

►pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.

Komisariat Policji w Skawinie

ul. Rynek 17

32-050 Skawina

tel. 12 277 71 11

►tu zgłoś się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ze strony osoby stosującej przemoc w rodzinie.

►funkcjonariusz Policji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie

ul. Ks. J. Popiełuszki 17
32-050 Skawina
tel. 12 276 34 10

►tu możesz zgłosić problem nadużywania alkoholu w Twojej rodzinie

►członek Komisji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie

Do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” zobowiązani ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są również przedstawiciele oświaty (nauczyciel, pedagog, psycholog) oraz służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r., w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie nakłada na lekarzy obowiązek wypełnienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Obowiązkiem lekarza jest opisanie obrażeń, które posiada osoba zgłaszająca się na konsultację lekarską. Zaświadczenie lekarskie, którego wydanie jest obecnie obowiązkiem każdego lekarza nie jest obdukcją lekarską, a jedynie materiałem, który stanowi podstawę do wykonania obdukcji przez biegłego powołanego w trakcie postępowania karnego na zlecenie organów ścigania

Skip to content