Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - rok 2024

ZADANIE – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu zespołu do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w centrum usług społecznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej.
2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których
mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2024 roku
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody. Zgodnie z umową nr
318/CUS/2024 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Skawina na realizacje zadania z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 341 970,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) w tym kwotę:
1) 281 970 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych)
– na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu zespołu do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w centrum usług społecznych;
2) 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu zespołu do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w centrum usług społecznych, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023,

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Gminy Skawina jest Centrum Usług Społecznych.

Skip to content