Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

8 października 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Zadanie realizowane jest od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.
W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. Termin złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego upływa z dniem 22 października 2021 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub pobytu całodobowego, dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. osobami.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących Programu w załącznikach na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Gmina Skawina wystąpiła o środki finansowe w ramach Programu.

W dniu 9 marca 2022r. Gmina Skawina podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Na realizację Programu w roku 2022 r. Gmina Skawina  otrzymała 418 608,00 zł, całkowita wartość wynosi 418 608,00 zł,

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu wsparciem zostanie objętych:

w ramach pobytu dziennego: 34 osoby  niepełnosprawne

w ramach pobytu całodobowego: 10 osób niepełnosprawnych.

 

Skip to content