Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa
w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, powinna obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Celem programu jest:

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany jest w dwóch modułach.

Bezpośrednimi adresatami Modułu I są gminy, natomiast adresatami pośrednimi są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są
w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.

Opis usługi wsparcia

1. Wsparcie społeczne:

– uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,
w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.);

– informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.

2. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

– pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,

– pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,

– zakup i dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),

– zakup oraz dostarczanie seniorom ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,

– wsparcie seniorów objętych usługami w ramach Modułu I programu w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,

– wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,

– pomoc/towarzyszenie w zakresie realizacji recept,

– pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu,

– pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora, tzw.usługi sąsiedzkie

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia

określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych.

Krok 3. Pracownik centrum usług społecznych ustala z seniorem  zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 4. Pracownik centrum usług społecznych, po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres
i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Jeżeli pracownik Centrum Usług Społecznych stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do świadczeń
z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej – informuje o tym seniora.
W takim przypadku centrum usług społecznych powinno wszcząć postępowanie w sprawie z urzędu.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”,
a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Bezpośrednimi adresatami Modułu II są gminy, natomiast pośrednimi adresatami są seniorzy
w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw.„opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa”

Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych w programie po przyjęciu programu osłonowego lub uzupełnienie już przyjętego w danej gminie programu osłonowego o działania obejmujące zakres podmiotowy i przedmiotowy programu, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

UCHWAŁĄ NR LVII/834/23 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 14 czerwca 2023 roku przyjęty został program osłonowy Gminy Skawina „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 45 227 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023, co stanowi 80% puli środków.

Na realizację Modułu I otrzymaliśmy kwotę 15 227 zł, a na Moduł II  30 000 zł.

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 jest również finansowany w 20% ze środków własnych.

Całkowity koszt realizacji zadania:  56 534 zł.

Centrum Usług Społecznych realizuje program w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Skip to content