Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu osób niepełnoprawnych.

Program adresowany jest do

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego,

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma zapewniać uczestnikom Programu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania
w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

• załatwianiu spraw urzędowych;

• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

• wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowana przez Gminę Skawina będzie ogólnodostępną usługą wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach Programu usługą asystenta objętych zostanie 8 osób w tym 6 osób to osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach swoich działań będzie świadczył pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności a także poprzez ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie tej osoby do podejmowania aktywności społecznej będzie umożliwiał osobie niepełnosprawnej udział w życiu społecznym. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej poprzez podejmowane działania będzie umożliwiał osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności. Dzięki organizowaniu i towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych będzie przeciwdziałał dyskryminacji oraz wykluczeniu tych osób. Podejmowanie tego typu działań będzie miało również na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia również po zakończeniu udziału w programie.

stopka CUS
Skip to content