Nabór na stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - 1/1 etat

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE
na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530)
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT
w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: REFERENT W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM – 1/1 etat

II. Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) wykształcenie wyższe (licencjat lub magister),
3) staż pracy minimum 3 lata w tym 1 rok w dziale finansowo – księgowym (preferowane doświadczenie i staż pracy na stanowisku w jednostce samorządowej w dziale księgowości),
4) znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o finansach publicznych (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych),
2) znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeksu pracy, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
3) znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,
4) znajomość klasyfikacji środków trwałych,
5) znajomość programu CDN Optima,
6) umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych,
7) umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań,
8) umiejętność planowania i organizacji pracy,
9) dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność,
10) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office (w tym EXCEL na poziomie średniozaawansowanym), mile widziana znajomość programów księgowych do obsługi pełnej księgowości,
11) umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra motywacja do pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
12) prowadzenie spraw z zachowaniem ciągłości,
13) posiadanie cech osobowości: rzetelności i odpowiedzialności.

V. Zakres podstawowych zadań:
1) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia CUS w programie ERP Optima,
2) uzgadnianie danych z programem księgowym,
3) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi w ujęciu księgowym (prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, prowadzenie ewidencji analitycznej do kont umorzenie środków trwałych), sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych,
4) rozliczanie Inwentaryzacji,
5) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem rachunkowym, archiwizacja dokumentów,
6) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji dochodów,
7) ewidencja i monitorowanie należności i dochodów budżetowych,
8) uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej na koniec każdego miesiąca,
9) przygotowywanie danych na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej do wybranych sprawozdań budżetowych, sporządzanie sprawozdań przekazywanie do weryfikacji głównemu księgowemu,
10) rozliczanie delegacji służbowych,
11) wykonywanie innych poleceń Głównego Księgowego.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Referenta,
6) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
8) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VII. Warunki pracy:
1. Stanowisko urzędnicze: Referent
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

VIII. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.
Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Referent w Dziale Finansowo-Księgowym” w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2023r.
Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:
Centrum Usług Społecznych
ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina
– decyduje data wpływu do Centrum.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Centrum..

IX. Klauzula Informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:
• Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,
• iodo@gminaskawina.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Centrum Usług Społecznych w Skawinie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Centrum Usług Społecznych w Skawinie zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w CUS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,
b. do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę.
5. W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
8. Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.


Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Referent w Dziale Finansowo-Księgowym – 1 wolny etat

W dniu 20 czerwca 2023r. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skawinie na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. 2022 poz. 530)  ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Referent w Dziale Finansowo-Księgowym – 1 wolny etat.

Termin składania ofert upłynął w dniu 04 lipca 2023 roku o godz. 15.30.

W terminie  aplikację złożyła jedna osoba:

1)      Pani Agnieszka Markiewicz

Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatki orzekła, iż spełnia ona wymogi niezbędne oraz złożyła wymagane dokumenty.

W związku z powyższym wyżej wymieniona Kandydatka została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 06.07.2023r.

W dniu 06 lipca 2023 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z zaproszoną Kandydatką.

Komisja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu Kandydatce kilku pytań uznała, iż wykazała się Ona wiedzą merytoryczną w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej oraz znajomości ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym Komisja wskazała do zatrudnienia Panią Agnieszkę Markiewicz.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 06 lipca 2023r.

Joanna Rudek

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wróblewska

Członek Komisji

Monika Biela

Członek i sekretarz Komisji

Skip to content