Stwórz z nami lokalną bazę usług społecznych!

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę w procesie tworzenia usług społecznych na terenie Gminy Skawina.

Efektywny system usług społecznych wymaga sprawnie działającego ośrodka decyzyjnego, którego rolą będzie zarządzanie usługami, ich integrowanie, a także inicjowanie i dbałość o utrzymanie ścisłej współpracy z podmiotami (publicznymi i niepublicznymi) realizującymi usługi dedykowane wyraźnie określonym grupom docelowym.

Dzięki temu będziemy zdolni zaoferować mieszkańcom Gminy Skawina usługi łączone w postaci kompleksowych wiązek lub pakietów, a nie izolowanych, niepowiązanych ze sobą działań. Będziemy również w stanie zaoferować usługi dopasowane do różnorodnych i zmieniających się potrzeb.

Właśnie dlatego zapraszamy Was do wspólnego działania i stworzenia lokalnego koszyka usług społecznych.

Lokalny koszyk usług społecznych
Lokalny koszyk usług społecznych to baza usług społecznych zawierająca spisany zbiór różnorodnych, uporządkowanych, przydatnych rodzajów wsparcia. Wykorzystując uporządkowaną bazę zawartą w lokalnym koszyku usług społecznych, możemy odnaleźć lokalne instytucje świadczące usługi społeczne, a także uzyskać informację o dostępności i warunkach skorzystania z usługi. Lokalny koszyk usług jest również podstawą do tworzenia indywidualnych koszyków usług.

Indywidualny koszyk usług
Indywidualny koszyk usług jest częścią planu współpracy z konkretną osobą, rodziną lub grupą społeczną i zawiera usługi gwarantujące większą skuteczność udzielanego wsparcia i pomocy w środowisku zamieszkania.
Działajcie razem z nami! Wspólne stworzymy lokalną bazę usług społecznych.
W związku z powyższym zwracamy się do stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych podmiotów działających od wielu lat jak i nowo powstałych na terenie Gminy Skawina z prośbą o przekazanie informacji o realizowanych przez Was usługach społecznych.

Usługi społeczne
Usługi społeczne to działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społeczności lokalnej. Bazują na potencjale wiedzy, doświadczeniu i zasobach środowiska lokalnego. Ich celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich aktualnych potrzeb.
Oznaczają one działania z zakresu:
• polityki prorodzinnej,
• wspierania rodzin,
• systemu pieczy zastępczej,
• pomocy społecznej,
• promocji i ochrony zdrowia,
• wspierania osób niepełnosprawnych,
• edukacji publicznej,
• przeciwdziałania bezrobociu,
• kultury,
• kultury fizycznej i turystyki,
• pobudzania aktywności obywatelskiej,
• mieszkalnictwa,
• ochrony środowiska,
• reintegracji zawodowej i społecznej.

Informacje o realizowanych usługach możecie nam przekazać wypełniając formularz – TUTAJ

Uzupełnione formularze prosimy przekazać do Centrum Usług Społecznych w Skawinie w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Jeśli realizujecie kilka usług, prosimy o wypełnienie formularzy odrębnie dla każdej z nich.

W przypadku pytań dotyczących przygotowania powyższych informacji do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Małgorzata Kopeć – Koordynator Główny Specjalista Rozwoju Usług Społecznych tel. 785 324 114.

Dziękujemy
Jednocześnie dziękujemy, wszystkim tym, którzy do tej pory udzielili nam już informacji na temat swojej działalności jak i wszystkim tym, którzy podejmą z nami współpracę.

Diagnoza
Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej Gminy Skawina w zakresie usług społecznych – TUTAJ

Formularze:
Karta usługi społecznej – dla NGO (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) – TUTAJ 

stopka CUS
Skip to content