Za nami konferencja "Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy" edycja II

30 listopada br. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyła się Konferencja realizowana w ramach projektu „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” edycja II współfinansowanego z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 2022 – Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podobnie jak w roku ubiegłym, projekt jest efektem współpracy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.
Honorowy patronat nad konferencją objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Celem organizowanej konferencji była poprawa jakości usług i pomocy świadczonej na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie a także podniesienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbiorcami konferencji byli przedstawiciele gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby związane zawodowo z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a wśród nich: przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny, przedstawiciele MGOPS w Skawinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie,  Komisariatu Policji w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Zdrowia Psychicznego w Skawinie, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, służby zdrowia, organizacji pozarządowych .


Źródło: PSZ, UMiG Skawina
Foto: M-GOPS w Skawinie

Skip to content