Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień – Ankieta dla mieszkańców

W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 na terenie gminy przeprowadzana jest „Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych”. 

Celem badania jest zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej gminy Skawina. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowił on będzie istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Badanie dorosłych mieszkańców realizowane jest za pomocą ankiet dla dorosłych w formie wywiadów bezpośrednich prowadzonych w miejscu zamieszkania respondenta oraz w formie ankiet on-line. Badanie w formie wywiadów bezpośrednich zostało zakończone. Jesteśmy wdzięczni, tym z Państwa, którzy wzięli udział w ww. badaniu i przyjęli ankieterów.

Tych z Państwa, do których nie dotarli ankieterzy, zapraszamy do wypełnienia na ankiety w formie on-line. Ankieta jest dla nas ważnym głosem, Waszym głosem! Bardzo prosimy o jak najliczniejszy udział w badaniu i przekazanie ankiet dalej – dziękujemy! 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW: TUTAJ

Badanie jest całkowicie anonimowe i poufne. Po wypełnieniu ankiety, nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować dane personalne uczestnika badania. Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane wyniki badań stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów uzależnień w gminie Skawina, które posłużą do sformułowania celów i kierunków działań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kolejnych latach. 

Źródło: CWR

Skip to content