Zasiłek szkolny

Świadczenie to przyznawane jest uczniom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w związku ze zdarzeniem losowym.

Zasiłek szkolny musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Kwota świadczenia nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych czyli 620 złotych.

Aby otrzymać zasiłek szkolny wystarczą dwa dokumenty:
– wniosek o przyznanie zasiłku
– dokument, który potwierdzi zdarzenie losowe, o którym mowa we wniosku.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na:
– wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,
– wniosek dyrektora szkoły
– z urzędu

Zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną winno być udokumentowane: np. zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym chorobę, wypadek, odpisem aktu zgonu, zaświadczeniem wystawionym przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar).
Wniosek składa się nie później niż 2 miesiące od zdarzenia losowego, którego dotyczy wniosek.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13.

Załączniki: 
Wniosek o przyznanie Zasiłku szkolnego.docx
RODO Zasiłek szkolny.pdf
Druk do zmiany numeru konta bankowego.pdf

stopka CUS
Skip to content