Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, atlasów, encyklopedii, słowników, pokrycie abonamentu internetowego i innych pomocy naukowych niezbędnych w procesie edukacji,
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, (…)

Stypendium realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne tj. oryginałów faktur lub rachunków wraz z oświadczeniem o wysokości poniesionych kosztów, pod warunkiem, że dotyczą danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
– rodziców/opiekuna prawnego
– pełnoletniego ucznia,
– dyrektora szkoły

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września br. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na rodzinę. Dokumenty powinny potwierdzać dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Dokumenty należy złożyć w następujących terminach:
do 15 września danego roku szkolnego za okres od 16 marca do 15 września,
do 15 marca danego roku szkolnego za okres od 16 września do 15 marca.

Wypłata stypendium następuje do wysokości udokumentowanych wydatków, poniesionych na cele edukacyjne.

Termin wypłaty stypendium szkolnego następuje w dwóch transzach:
– do 31 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia,
– do 30 czerwca danego roku szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosi 600 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia w odniesieniu do kryterium dochodowego.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa od kryterium dochodowego.
W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2030) określono warunki przyznawania stypendium szkolnego.

Załaczniki:
Wniosek o przyznanie Stypendium szkolnego.docx
RODO stypendium szkolne.docx

stopka CUS
Skip to content