Rodziny wspierające

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;

• prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Zakres wsparcia przez rodziny wspierające

(na podst. art. 29. ust. 2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006): „Rodzina wspierająca (…) pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych” ):

– pomoc dzieciom w nauce

– monitoring uczęszczania dzieci na lekcje – zwłaszcza podczas nauczania zdalnego

– organizacja czasu wolnego dzieciom

– wspieranie, umożliwianie udziału dzieciom w życiu kulturalnym (kino, teatr, biblioteka i inne)

– umożliwianie, zachęcanie do podejmowania przez rodzinę aktywności rekreacyjnych (spacery, wycieczki i inne)

– podejmowanie działań mających na celu rozbudzenie i rozwój zainteresowań dzieci (np. pokazywanie możliwości zajęć dodatkowych, zachęcanie do udziału w nich)

– pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem

– udzielanie wskazówek w sferach: gotowania, sprzątania, wychowania dzieci i opieki nad nimi

– wsparcie emocjonalne rodziny

– pomoc rodzinie (modelowanie) we wspólnym spędzaniu czasu przez jej członków

Wynagrodzenie / rekompensata / zwrot kosztów może przysługiwać za zakup:

– biletów na przejazdy z dziećmi w celu realizacji w/w zadań

– biletów wstępu (obiekty sportowe, kultury i inne)

– produktów żywnościowych, higienicznych z związku z pomocą w obszarze nauki gotowania, utrzymania porządku

– żywności związanej z wyjściami z dziećmi (np. wspólne lody, napoje)

Skip to content