Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy nałożyła na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu problemów.

2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.

3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.

5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skawinie

7 lipca 2011, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Miasta i Gminy Skawina.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury13

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Joanna Rudek

W skład Zespołu wchodzą reprezentanci: Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Centrum Usług Społecznych w Skawinie, Komisariatu Policji w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego
w Wieliczce, Pogotowia Ratunkowego w Skawinie, Przychodni Zdrowia Skawina Sp. z o.o., Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Kruszynki”.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Takie rozwiązanie umożliwia wytypowanym przedstawicielom udział w posiedzeniach i pracach zespołu oraz grup roboczych.

Podstawą prawną działania Zespołu są:

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051801493

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112091245

• Uchwała Nr V/58/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2011/219/1791/akt.pdf

Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Skawina

Zarządzenie Nr 32.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Skawina.

Porozumienie w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie;

• Ocena sytuacji problemowej (diagnoza);

• Wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

• Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:
– kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów,
– podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie,
– zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.

• Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi;

• Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”;

• Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom,
w których występuje zjawisko przemocy;

• Analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu
a stosowaniem przemocy;

• Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina, a w szczególności:

• rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka,

• rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol,

• rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,

• rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem/dziećmi, rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

zespolinterdyscyplinarny@mgops.skawina.net

Skip to content