Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie od 1 lutego 2018 roku realizuje projekt pt. „Wzmocnienie potencjału instytucjanalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie” w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 384 100,00 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2019r.

Celem głównym projektu jest zmiana organizacji pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez:

1) Zmianę struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej polegającej na wyodrębnieniu 4 stanowisk/zespołów tj.
– stanowiska/zespołu ds. pierwszego kontaktu,
– zespołu ds. pracy socjalnej,
– zespołu/stanowiska ds. usług,
– zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją
W zespole/ na stanowisku ds. usług i pracy socjalnej zadania realizowane będą przez co najmniej 1 pracownika legitymującego się I lub II stopniem specjalizacji zrekrutowanych w trakcie otwartego naboru

2) Położenie nacisku na wykonywanie pracy socjalnej i usług przy optymalnym wykorzystaniu kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników, podnoszeniu ich kompetencji (szkolenia, superwizje) oraz zwiększeniu poziomu realizacji usług pomocy i integracji społecznej niezbędnych do zaspokojenia potrzeb osób zgłaszających się do pomocy społecznej, wprowadzanie nowych form pracy z osobami korzystającymi z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (grupy wsparcia i samopomocowe – kategorialne lub terytorialne) i pracę socjalną metodą środowiskową.

3) Wyznaczanie nowej roli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych

Dzięki wdrożeniu usprawnień organizacyjnych i wzmocnieniu potencjału kadrowego projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od świadczenia usługi pracy socjalnej
– świadczenie usług socjalnych
– zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych
– poprawa jakości świadczonych usług.

Projekt będzie realizowany w ramach zadań:

1. Działania przygotowawcze do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Wprowadzanie zmian wdrażających nowy model funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Realizacja pracy socjalnej i usług wg przyjętego modelu wypracowanego w ramach zadania Nr 1 wdrożonego w ramach zadania Nr 2.

4. Ocena realizacji nowych rozwiązań. Monitoring realizacji wdrożonego modelu oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych.

W okresie od 01 lutego 2018r. do 30 kwietnia 2018r. było realizowane pierwsze Zadanie 1: Działania przygotowawcze do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Zarządzeniem Burmistrza MiG Skawina powołany został zespół ds. reorganizacji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach prac zespołu dokonana została gruntowna analiza obecnej struktury i zadań jakie realizuje MGOPS zgodnie z zapisami statutu i regulaminu organizacyjnego jak również dokonana została :

– ocena zapotrzebowania na rodzaje usług pomocy i integracji społecznej,

– ocena zasobów i możliwości ich udostępniania i realizacji,

– identyfikacja słabych i mocnych stron potencjału MGOPS i możliwości podjęcia stosownych działań,

– określona została misja ośrodka,

– wyznaczone zostały cele w odniesieniu do realizacji zadań określonych w strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie oraz realizacji programów wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych

– dokonano wyboru narzędzi do dokumentowania działań pracowników socjalnych i sposobu badania poziomu obciążeń pracą i dostawano je do lokalnych potrzeb.

W związku reorganizacją sposobu pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w strukturze wyodrębnione zostały 4 nowe zespoły/stanowiska, opracowany został nowy regulamin organizacyjny, zakresy czynności poszczególnych pracowników, opisy stanowisk, ustalone zostały zasady współpracy pomiędzy Zespołami/stanowiskami, sposoby przekazywania informacji i dokumentowania działań. Określona została również misja Ośrodka, zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zasady opracowywania pakietów usług i świadczeń.

Zadanie 1 było realizowane we współpracy z ekspertami zewnętrznymi legitymującymi się doświadczeniem w realizacji procesu wdrażania usprawnień w OPS i doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej oraz znajomością modelu organizacji usług o określonym standardzie w gminie, standardu pracy socjalnej, usług opiekuńczych, interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego wypracowanego w ramach POKL Projektu 1.18.

Realizacja pracy socjalnej i usług wg przyjętego modelu wypracowanego w ramach zadania Nr 1 nastąpi od 01 lipca 2018r.

Od 1 maja 2018r. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 która potrwa do 31 lipca 2018r. Wprowadzanie zmian wdrażających nowy model funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie obejmowało m.in.

– Wsparcie psychologiczne w zakresie analizy kompetencji pozwalających na podjęcie decyzji o wyborze zespołu i doboru szkoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadnia.

– Szkolenia (w tym warsztaty) dla kierownictwa i pracowników socjalnych w zakresie sposobu realizacji zadań w sposób określony w MODELU w poszczególnych zespołach, prowadzenia pracy socjalnej w oparciu o zasady i sposób post. określony w modelu, zapoznanie prac. z opisami stanowisk i nowymi zakresami obowiązków i obowiązkami z nich wynikającymi, warsztaty m.in. w zakresie wykorzystywania narzędzi do dokumentowania działań i osiągania celów.

Łączna liczba godzin dydaktycznych przeprowadzanych szkoleń wynosić będzie 96, w tym:

6 szkoleń po 8 godzin dydaktycznych dla każdej z dwóch grup (48 godzin na grupę).

1) Szkolenie 1 odbędzie się w dniach:

29 maj 2018r. w godzinach od 8:00 do 15:00

30 maj 2018r. w godzinach od 8:00 do 15:00

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny

Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17

Nazwa szkolenia

PRACA SOCJALNA – proces oparty o metodyczne postępowanie

Liczba dni szkoleniowych

2

Liczba godzin

16

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy socjalni MGOPS Skawina

Program szkolenia

1. Wprowadzenie. Przedstawienie celu szkolenia oraz najważniejszych elementów pracy socjalnej opartej na dążeniu do zmiany, etapach metodycznego działania oraz relacji pomocowej.

2. Umiejętność́ budowania relacji pomocowej. Empowerment – wzmocnienie i upodmiotowienie klienta w relacji.

3. Etapy metodycznego postepowania w pracy socjalnej.

4. Etap diagnozy. Wykorzystanie narzędzi wspomagających proces diagnozy, praktyczne wskazówki dotyczące stosowania narzędzi dokumentujących pracę na etapie diagnozy oraz ewidencjonowanie tych działań́. Wspólne sporządzenie oceny diagnozy z osobą/rodziną.

5. Etap wyznaczanie celów. Zasady i wskazówki wyznaczania celów – praktyczne wskazówki.

6. Etap opracowanie planu działania i budowanie indywidualnego pakietu usług. Wykorzystanie narzędzi dokumentowania pracy socjalnej: umowa współpracy, plan współdziałania, zmiana umowy współpracy, zmiana planu współdziałania. Dokumentowanie oraz ewidencjonowanie pracy socjalnej.

7. Etapy: systematyczna ewaluacja działań́ i ewaluacja końcowa. Wykorzystanie narzędzi do dokumentowania pracy socjalnej


2) szkolenie 2 pn.

Wprowadzenie do podstawowych założeń modelu rozdzielenia

odbędzie się w dniu 07 czerwca 2018r. w godzinach od 7:00 do 20:00

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny

Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17


3) szkolenie 3 pn.

Wprowadzenie do problematyki postępowań administracyjnych w pomocy społecznej

odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018r. w godzinach od 7:00 do 20:00

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny

Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17


4) szkolenie 4 pn.

Diagnoza i zarządzanie strategiczne w pomocy społecznej

odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. w godzinach od 7:00 do 20:00

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny

Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17


5) szkolenie 5/Warsztaty

dotyczące prowadzenia postępowań w pomocy społecznej, oraz organizacji usług, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania niewykorzystanych zasobów i uprawnień oraz możliwości ich wykorzystywania, budowania niezbędnego zakresu współdziałania
w rozwiązywania problemów osoby i rodziny (w tym budowanie pakietu usług), a także planowania i rozliczania realizacji usług (w ramach ops i usługi zleconej).

Odbędzie się w dniu 5 lipca 2018r. w godzinach od 7:00 do 20:00

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny

Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17

Uprzejmie informujemy, że szkolenie /Warsztaty dotyczące budowania relacji, zarządzania zmianą, budowania pakietu usług (case managment) oraz wykorzystywania narzędzi w pracy socjalnej zaplanowane na dzień 6 lipca 2018r. w godzinach od 7:00 – 20:00 zostaną przeprowadzone w innym terminie.


6) szkolenie 6/Warsztaty

dotyczące budowania relacji, zarządzania zmianą, budowania pakietu usług (case managment) oraz wykorzystywania narzędzi w pracy socjalnej

odbędzie się w dniu 6 lipca 2018r. w godzinach od 7:00 do 20:00

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny

Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17


6) szkolenie 6/Warsztaty

dotyczące budowania relacji, zarządzania zmianą, budowania pakietu usług (case managment) oraz wykorzystywania narzędzi w pracy socjalnej odbędzie się w dniu 30 lipca 2018r. w godzinach od 7:00 do 20:00

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny

Wsparcie psychologiczne w zakresie analizy kompetencji pozwalających na podjęcie decyzji o wyborze zespołu i doboru szkoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadnia realizowane będzie w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żwirki i Wigury 13 w terminach:

29.05.2018r. w godz. 7:00 – 11:00

27.06.2018r. w godz. 7:30 – 15:30

09.07.2018r. w godz. 7:30 – 15:30

10.07.2018r. w godz. 7:30 – 15:30

13.07.2018r. w godz. 7:30 – 15:30

20.07.2018r. w godz. 7:30 – 15:30

09.07.2018r. w godz. 7:30 – 15:30

25.07.2028r. w godz. 7:30 – 15:30

W ramach zadania 2 planowane są dwie wizyty studyjne

Pierwsza wizyta studyjna odbędzie się w dniach 14-15 czerwiec 2018r.

Pracownicy MGOPS w Skawinie odwiedzą OPS w Dębicy

Druga wizyta studyjna odbędzie się w dniach 2-3 lipiec 2018r.

Pracownicy MGOPS w Skawinie odwiedzą OPS w Czechowicach Dziedzicach

Podczas zaplanowanych wizyt studyjnych w OPS wdrażających rozdzielenie postępowania administracyjnego od pracy socjalnej i usług pracownicy MGOPS w Skawinie będą mogli zapoznać się z nową formułą pracy i praktycznym sposobem realizacji zadań, uwrażliwić się na ewentualne trudności we wdrażaniu modelu, zapoznać się ze stosowaniem rozwiązań praktycznych oraz omówić możliwości i sposoby przygotowania klientów OPS na wdrażaną zmianę.

Realizacja Zadania 2 zostanie zakończona wprowadzeniem – Zarządzeniem Kierownika MGOPS – nowego regulaminu organizacyjnego.

Od sierpnia 2018r do lipca 2019r. MGOPS realizował będzie Zadanie 3 .

Zadanie 3 to realizacja pracy socjalnej i usług według przyjętego modelu wypracowanego w ramach zadania 1 wdrożonego w ramach zadania 2.

Zadanie to obejmuje realizację działań. Zadanie wdrażane przez pracowników socjalnych w nowej strukturze organizacyjnej i na nowych stanowiskach wymaga stworzenia systemu wsparcia w stosowaniu nowych rozwiązań.

Wsparcie to będzie realizowane w okresie realizacji zadania poprzez:

– konsultacje realizowane przez ekspertów,

– superwizję grupową dla pracowników socjalnych:

– zespołu ds. pracy socjalnej,
– zespołu ds. usług,
– zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją

– zatrudnienie specjalistów do realizacji grupowych form pracy socjalnej.

Wsparcie doradcze ekspertów realizowane będzie w wymiarze 40 godzin w okresie realizacji zadania 3. Konsultacje dotyczyć będą sposobu realizacji modelu oddzielenia pracy socjalnej i usług od postępowań administracyjnych.

Superwizja odbywać się będzie w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13 dniach:

15 października 2018r.

29 października 2018r.

19 listopada 2018r.

29 listopada 2018r.

Od listopada 2018r do czerwca2019r. realizowane będzie Zadanie 4

Zadanie 4 to: Ocena realizacji nowych rozwiązań. Monitoring realizacji wdrożonego modelu oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych .

W ramach tego zadania w listopadzie 2018r, marcu 2019r. i czerwcu 2019r. opracowane zostaną Raporty z monitoringu wdrażania nowych rozwiązań.

Na zakończenie realizacji projektu w lipcu 2019r opracowany zostanie raport zawierający sprawozdanie z wykonanych działań pod kątem osiągnięcia celu szczegółowego PO WER.

W 2019 roku Superwizja odbywać się będzie w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13 dniach:

31 styczeń 2019r.

8 luty 2019r.

22 marzec 2019r.

5 kwiecień 2019r.

21 maj 2019r.

18 czerwiec 2019r.

12 lipiec 2019r.

Informujemy, że w okresie od 21 lutego 2019r. do 16 czerwca 2019r Fundacja „Wyobraź sobie” świadczyć będzie usługi grupowych form pracy socjalnej przez pedagoga dla klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie o charakterze wspierającym i edukacyjnym. Warsztaty odbywać się będą w terminach:

21, 28 luty 2019r

07,14,21,28 marzec 2019r.

04,11,18, 25 kwiecień 2019r.

09,16,23,30 maj 2019r.

06,13 czerwiec 2019r.

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Rynek 24

Zajęcia zostaną zrealizowane podczas 16 spotkań, każde spotkanie trwać będzie
4 godziny dydaktyczne.

UWAGA!

Zajęcia zaplanowane na dzień 16 maja 2019r. odbędą się w terminie 14 czerwca.
Za zmianę serdecznie przepraszamy

Informujemy że kolejne usługi grupowych form pracy socjalnej dla klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie o charakterze wspierającym i edukacyjnym odbędą się w okresie od 7 czerwca 2019r. do 7 lipca 2019r.

Fundacja „Wyobraź sobie” zrealizuje cykl spotkań dla klientów MGOPS w terminach:

07 czerwiec 2019r. w godz. 17:00 – 21:00

08 czerwiec 2019r. w godz. 9:00 – 17:00

09 czerwiec 2019r. w godz. 9:00 – 17:00

05 lipiec 2019r. w godz.17:00 – 21:00

06 lipiec 2019r. w godz. 9:00 – 17:00

07 lipiec 2019r. w godz. 9:00 – 17:00

Skip to content