Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Zadanie „Kooperacje przeciw COVID”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie

KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY
NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN

realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pracowników MOPS,
a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług.

W ramach projektu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie otrzymał 44 028,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz sprzętu i wyposażenia służącego ochronie pracowników MGOPS i klientów w dobie pandemii koronawirusa.

Skip to content