Program Wspieraj Seniora

Seniorze bądź bezpieczny – zostań w domu !!!

Bezpłatna infolinia dla osób potrzebujących pomocy:

22 505 11 11

Gmina Skawina wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”, program finansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych gminy.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, (w wyjątkowych sytuacjach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

1. Usługa wsparcia jest realizowana przez pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wolontariuszy do dnia 31 grudnia 2020 r. dla mieszkańców gminy Skawina.

2. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Udzielanie pomocy w ramach programu nie zależy od sytuacji dochodowej, ani nie wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

4. Pomoc w formie usługi wsparcia jest nieodpłatne.

5. Koszty zakupów pokrywa Senior. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidulanie z osobą wyznaczoną do pomocy.

Jak można skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu „Wspieraj Seniora”?

KROK I

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię:

Numer Infolinii: 22 505 11 11 – od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 – 21:00

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje je do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Na zgłoszenia przyjęte w weekend, pracownik Ośrodka kontaktuje się telefonicznie z osobą zainteresowaną w poniedziałek.

Rekomendujemy w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii.

Potrzebę usługi można również zgłaszać bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie pod numerami telefonów:

508 578 531

508 167 392

w godzinach 7-19

KROK 2

Pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

KROK 3

Do seniora przychodzi osoba, która zostanie wyznaczona do pomocy. W celu weryfikacji osoba poda imię i nazwisko oraz przedstawi dokument poświadczający, że jest pracownikiem lub wolontariszem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Programu „Wspieraj Seniora”. Zasady i sposób rozliczania zostaje ustalany podczas pierwszego kontaktu. Zarówno senior, jak i osoba wyznaczona do pomocy mają obowiązek zachować zasady bezpieczeństwa (zachowanie dystansu, maseczka, w miarę możliwości rękawiczki). Osoba pomagająca może również pomóc w zakupie leków, opłaceniu rachunków czy innych zadaniach, które nie wymagają udostępniania danych wrażliwych. Osoba wyznaczona do pomocy nie przebywa w mieszkaniu Seniora, nie wykonuje również czynności porządkowych. Z usługi można skorzystać do 31.12.2020 r. Wsparcie ustalane jest z osobą, w zależności od jej potrzeb.

Skip to content