Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się zesprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Centrum Usług Społecznych w Skawinie informuje, że realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z
niepełnosprawnością,
b) w ośrodku wsparcia,
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
a) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego
w formie pobytu całodobowego,
b) w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Jest to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania przekazano 512 040,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi: 512 040,00 zł, w tym:
• 432 000,00 zł koszt pobytu dziennego osób z niepełnosprawnością
• 70 000,00 zł koszt pobytu całodobowego osób z niepełnosprawnością
• 10 040,00 zł koszt obsługi programu
Gmina Skawina w ramach programu planuje uruchomić usługę łącznie dla 36 członków rodzin lub opiekunów w ramach pobytu dziennego i 8 członków rodzin lub opiekunów w ramach pobytu całodobowego.

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

stopka CUS
Skip to content