Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:
1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
4) 360 godzin rocznie dla:
a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.

Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Do 10 listopada 2022r. gminy i powiaty mogą składać wnioski w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Link do strony Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Materiały

Ogloszenie-AOON-JST-edycja 2023
Ogloszenie-AOON-JST-edycja​_2023.docx 0.03MB
PROGRAM-AOON-JST EDYCJA 2023
PROGRAM-AOON-JST​_EDYCJA​_2023.docx 0.07MB
Zalacznik-10a-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-10a-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-1-do-wniosku-w-Programie-AOON JST
Zalacznik-nr-1-do-wniosku-w-Programie-AOON​_JST.xlsx 0.01MB
Zalacznik-nr-2-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-2-do-Programu-AOON​_JST.xlsx 0.01MB
Zalacznik-nr-2-do-wniosku-w-Programie-AOON JST
Zalacznik-nr-2-do-wniosku-w-Programie-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-3-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-3-do-Programu-AOON​_JST.xlsx 0.02MB
Zalacznik-nr-4-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-4-do-Programu-AOON​_JST.xlsx 0.01MB
Zalacznik-nr-5-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-5-do-Programu-AOON​_JST.xlsx 0.01MB
Zalacznik-nr-6-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-6-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.04MB
Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.02MB
ZALACZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-AOON JST
ZALACZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-10-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-10-do-Programu-AOON​_JST.doc 0.05MB
Zalacznik-nr-11-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-11-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.03MB
Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-13-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-13-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.04MB
Zalacznik-nr-14-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-14-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.04MB

Skip to content