Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

8 października 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022r do dnia 31 grudnia 2022r. a na jego realizację przeznaczono kwotę 150 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków:

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).

Więcej szczegółowych informacji dotyczących Programu w załącznikach i na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022 :

Gmina Skawina po raz kolejny wystąpiła o środki finansowe w ramach Programu.

W dniu 8 marca 2022r. Gmina Skawina podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Na realizację Programu w roku 2022 r. Gmina Skawina  otrzymała 610 011,00 zł, całkowita wartość wynosi 610 011,00 zł,

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2022 w ramach Programu wsparciem zostanie objętych 20 osób niepełnosprawnych.

W dniu 19 maja 2022 roku Gmina Skawina reprezentowana przez Panią Joannę Rudek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina  podpisała umowę z Krakowską Platformą Doradczo – Szkoleniową reprezentowaną przez Pana Łukasza Olszak na świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt.

Skip to content