Posiłek w szkole i w domu - rok2024

Centrum Usług Społecznych realizuje zadanie własne w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
– osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom starszym chorym lub niepełnosprawnym.
W związku z realizacją wymienionego zadania dotowanego z budżetu państwa, Wojewoda Małopolski na podstawie umowy 136/OPS/D/2024  z dnia 30.01.2024 r. przyznał środki finansowe na jego realizację na terenie gminy Skawina w wysokości 319 800 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych), co stanowi 60% kosztów zadania.
Całkowity koszt zadania nie może być niższy niż 533 000 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych).

Skip to content