Posiłek w szkole i w domu - rok 2023

Centrum Usług Społecznych realizuje zadanie własne w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” , polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
– osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym.

W związku z realizacją wymienionego zadania dotowanego z budżetu państwa, Wojewoda Małopolski na podstawie umowy nr 136/OPS/D/2023, zmienionej aneksem nr 1/2023, przyznał środki finansowe na jego realizację na terenie gminy Skawina w wysokości: 322 592 zł, co stanowi 60% kosztów zadania. Gmina Skawina przeznacza na realizację ww. zadania: 215 061 zł. Prognozowany całkowity koszt zadania wynosi zatem: 537 653 zł.

Skip to content