Posiłek w szkole i w domu - rok 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” , polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym, w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
– osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom starszym chorym i niepełnosprawnym.
W związku z realizacją wymienionego zadania dotowanego z budżetu państwa, Wojewoda Małopolski na podstawie umowy 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. zmienionej Aneksem nr 1/2021 z dnia 28 czerwca 2021r i Aneksem nr 2/2021 z dnia przyznał środki finansowe na jego realizację na terenie gminy Skawina w wysokości 562 400 zł co stanowi 80% kosztów zadania.
Całkowity koszt zadania nie może być niższy niż 703 000 (słownie: siedemset trzy tysiące zł ).

Skip to content