Posiłek w szkole i w domu - 2020 rok

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów:

– pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży,

– drugi to posiłek adresowany do osób starszych,

– trzeci moduł zakłada możliwość doposażenia i poprawy standardu już działających stołówek lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Program ten jest dofinansowany dotacją ze środków Wojewody Małopolskiego.

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację Programu w ramach modułu 1 oraz modułu 2.

Pomoc polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokości dotacji, nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem,
że dofinansowaniu podlega średni koszt posiłku oraz dzienna stawka pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku nie wyższy niż 8,50 zł.

Wartość zadania

Planowany w 2020 roku koszt realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Skawina:

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 356 531,00 zł.

– środki własne gminy – 94 786,40 zł.

– całkowity koszt zadania – 451 317,40 zł.

Skip to content