Pomoc obywatelom Ukrainy / Допомога громадянам України

Ważne! Zmiana ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854).

Ustawa przewiduje uchylenie art. 13 ustawy pomocowej, dotyczącego przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz art. 31 cytowanej ustawy, dotyczącego przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł jednorazowo.

Wg przepisów przejściowych ustawy, świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie będzie można przyznać za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 30 lipca 2024 r.

Jednocześnie informujemy, iż uprawnienia wynikające ze statusu UKR zostają wydłużone do dnia 30.09.2025 r., legalność pobytu pozwala na korzystanie m.in. ze świadczeń zdrowotnych, rodzinnych, socjalnych, świadczeń realizowanych przez ZUS oraz możliwość przebywania w zbiorowych zakwaterowaniach.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

O świadczenie może ubiegać się każdy pomiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Одноразова допомога у розмірі 300 зл для громадян України

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Informacje jednostek administracji publicznej i podmiotów zewnętrznych na temat form wsparcia i zatrudnienia obywateli Ukrainy. Інформація органів державного управління та зовнішніх структур про форми підтримки та працевлаштування громадян України

Skip to content