Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych

Gmina Skawina/Centrum Usług Społecznych realizuje projekt pn.

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu A i B) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

W ramach projektu uruchomiono na terenie Gminy Skawina placówki, które zapewniają kompleksową opiekę i wsparcie osób niesamodzielnych poprzez udostępnienie usług realizowanych w Klubie Samopomocowym (KS) oraz Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych (CWO)

Projekt adresowany jest do osób po 60 roku życia, niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami a także opiekunów (nieformalnych, faktycznych) i rodzin w których funkcjonują os. niesamodzielne zamieszkałe na terenie Gminy Skawina. Klub Samopomocy składa się z oddziału miejskiego oraz dwóch oddziałów wiejskich usytuowanych w dogodnym położeniu komunikacyjnym dla mieszkańców Gminy Skawina. 

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla Osób Niesamodzielnych w Skawinie,
ul. Rynek 24, 32-050 Skawina, tel. 12 276-21-37 wew. 13, 785-167-101, 785-169-106

Informacja o naborze ciągłym uczestników do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie w formie klubu samopomocowego dedykowana jest osobom o specjalnych potrzebach (z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych opieki i terapii

Uczestnikami Oddziału Miejskiego Klubu Samopomocy może być jednocześnie 30 mieszkańców Gminy.

Klub Samopomocy funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00 – 17.00 i ma na celu aktywizację i polepszenie funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, utrzymanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności poprzez umożliwienie im jak najdłuższego pobytu w miejscu zamieszkania.

W realizacji zadania oferowane są:

– usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne wraz z możliwością dowozu osoby niesamodzielnej do KS (zgodnie z regulaminem placówki)

– co najmniej 2 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek( catering),

– pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych

– opiekę higieniczną

– usługi aktywizująco-usprawniające

– zajęcia terapeutyczne

Rekrutacja:

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, będą dostępne na stronie internetowej CUS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w siedzibie Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie

Potencjalni uczestnicy projektu mogą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz
z załącznikami:

– w Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,

– w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie,

– za pośrednictwem poczty i przez e PUAP

Proces rekrutacji realizowany jest przez pracowników CUS oraz pracowników Klubu Samopomocowego w godzinach pracy jednostki.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły złożyć formularza i załączników osobiście i nie będą posiadały dostępu do Internetu, koordynator projektu prześle formularze do wskazanego przez osobę niepełnosprawną miejsca.
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w szczególnych przypadkach będzie możliwe w przypadku osób niemobilnych dostarczenie i odbiór dokumentów osobiście przez koordynatora projektu lub wyznaczoną przez niego osobę, również w miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika projektu.

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać:

– w Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, tel. 12 276 21 37.

Dokumenty do pobrania:

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
– REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych Filia „Północ”,
Dwór Dzieduszyckich,
ul Szkolna 4, 32-052 Radziszów, tel. 785-167-103
(Placówka tymczasowo przeniesiona do
Domu Ludowego Hallerówka w Jurczycach)

Informacja o naborze ciągłym uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „północ”. Klub Samopomocowy w Radziszowie

Klub Samopomocowy w Radziszowie przeznaczony jest dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Informujemy, że z powodu niedostępności budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, zajęcia organizowane w ramach Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych Filia „Północ”, przeniesione zostały do placówki w Domu Ludowym Hallerówka w Jurczycach. 
Zajęcia do odwołania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Podopieczni placówki mają zapewniony transport z Radziszowa do Jurczyc.

Klub Samopomocowy zapewnia realizację zadań mających na celu aktywizację, rozwój zainteresowań i poprawę funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, poprzez:

a) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne zapewniające pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego;

b) usługi aktywizująco-usprawniające, podnoszące sprawność i motywację uczestników do udziału w życiu społecznym i rodzinnym oraz inicjujące integrację międzypokoleniową;

c) usługi wspomagające, dedykowane zarówno uczestnikom jak i ich rodzinom, polegające na udzieleniu informacji, poradnictwie, edukacji i wsparciu w radzeniu sobie w sytuacji choroby, starości, niepełnosprawności

d) usługi wsparcia i konsultacji psychologicznych;

e) oddziaływania terapeutyczne – grupowe i indywidualne, kluby dyskusyjne, warsztaty biograficzne i spotkania międzypokoleniowe;

f) zajęcia w formie arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, terapii informatycznej, rozrywkowej, reminiscencyjnej, terapii ruchowej i terapii kulinarnej. W miarę możliwości realizowana będzie również ergoterapia.

Rekrutacja:

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem są dostępne na stronie internetowej CUS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w Centrum Usług Społecznychj, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie.

Potencjalni uczestnicy projektu mogą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem:

– w Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,

– w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 w Skawinie,

– za pośrednictwem poczty i przez e PUAP

Rekrutacja realizowania jest przez pracowników CUS oraz pracowników Klubu Samopomocowego w godzinach pracy jednostek.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie będą mogły złożyć formularza i załączników osobiście i nie będą posiadały dostępu do Internetu, koordynator projektu prześle formularze do wskazanego przez osobę niepełnosprawną miejsca.
Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w szczególnych przypadkach będzie możliwe
w przypadku osób niemobilnych dostarczenie i odbiór dokumentów osobiście przez koordynatora projektu lub wyznaczoną przez niego osobę, również w miejscu wskazanym przez potencjalnego uczestnika projektu.

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać:

– w Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, tel. 12 276 21 37.

Dokumenty do pobrania:

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
– REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 
Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych Filia „Południe”,
Dom Ludowy Hallerówka,
Jurczyce 26, 32-052 Jurczyce, tel. 785-167-102

Informacja o naborze ciągłym uczestników do filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filia „południe”. Klub Samopomocowy w Jurczycach

Klub Samopomocowy w Jurczycach przeznaczony jest dla 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Klub Samopomocowy zapewnia realizację zadań mających na celu aktywizację, rozwój zainteresowań i poprawę funkcjonowania osób starszych i ich rodzin, poprzez:

a) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne zapewniające pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego;

b) usługi aktywizująco-usprawniające, podnoszące sprawność i motywację uczestników do udziału w życiu społecznym i rodzinnym oraz inicjujące integrację międzypokoleniową;

c) usługi wspomagające, dedykowane zarówno uczestnikom jak i ich rodzinom, polegające na udzieleniu informacji, poradnictwie, edukacji i wsparciu w radzeniu sobie w sytuacji choroby, starości, niepełnosprawności

d) usługi wsparcia i konsultacji psychologicznych;

e) oddziaływania terapeutyczne – grupowe i indywidualne, kluby dyskusyjne, warsztaty biograficzne i spotkania międzypokoleniowe;

f) zajęcia w formie arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, terapii informatycznej, rozrywkowej, reminiscencyjnej, terapii ruchowej i terapii kulinarnej. W miarę możliwości realizowana będzie również ergoterapia.

Rekrutacja:

– Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem są dostępne na stronie internetowej CUS w Skawinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina lub w formie papierowej w Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie oraz w Placówce dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24.

Potencjalni uczestnicy projektu mogą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem:

– w Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie,

– w Placówce dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24

– za pośrednictwem poczty i przez e PUAP

Rekrutacja realizowania jest przez pracowników CUS oraz pracowników Placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie, Rynek 24 w godzinach pracy jednostek.

Informacje na temat naboru i przebiegu rekrutacji można uzyskać:

– w Centrum Usług Społecznych, ul. Żwirki i Wigury 13 w Skawinie, tel. 12 276 21 37.

Dokumenty do pobrania:

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
– REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej  www.senior-skawina.pl dedykowanej Placówkom Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych

Skip to content