Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  – Moduł I

Program w 100 % finansowany jest ze środków wskazanego wcześniej Funduszu.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

 Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie  gminy.

Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu obejmuje swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Opis usług wsparcia:

1. Wsparcie społeczne:

– uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).

2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

– wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
– pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
– pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

3. Wsparcie psychologiczne:

– informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
– w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.

4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

– pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
– pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
– pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
– dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
– zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
– wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.
– pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
– pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Ważne: koszty zakupów, opłacanych rachunków i koszty transportu ponosi senior.

Skip to content