Centrum Usług Społecznych w Skawinie pilnie poszukuje fizjoterapeuty 

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w formie dla osób niesamodzielnych prowadzone na terenie miasta i gminy Skawina.

Wymagania:
1) kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
2) prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1213),
3) posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia,
8) samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, lojalność, kreatywność, rzetelność i sumienność,
9) zaangażowanie, dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Fizjoterapeuty:
1) przygotowanie zajęć i stanowiska pracy w zakresie prowadzenia zajęć fizjoterapii,
2) prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych podnoszących sprawność psychofizyczną podopiecznych placówki w formie terapii indywidualnej i grupowej,
3) organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych polegających na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności osób w starszym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności,
4) udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,
5) kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
6) prowadzenie dokumentacji podopiecznych oraz dokonywanie okresowej oceny efektów terapii.

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie od 07/2024r. do 12/2024r.
Wymiar godzinowy do 18 godzin tygodniowo:
• Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie: od 9:00 do 13:00, 3 razy w tygodniu,
• Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w formie dla osób niesamodzielnych w Skawinie – Filia „południe” Jurczyce: od 10:00 do 13:00 2 razy w tygodniu.

Wysokość wynagrodzenia:
Stawka godzinowa – 100,00 brutto za godzinę.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku „Fizjoterapeuty” proszone są o przesłanie CV oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji na adres email CUS w Skawinie – mgops@skawina.net lub złożenie na Dziennik Podawczy CUS w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, I piętro pokój nr 6 w terminie do dnia 12.07.2024r.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Usług Społecznych w Skawinie, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, tel. (12) 276 21 37.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail iodo@gminaskawina.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia/umowy o dzieło/umowy o świadczenia usług oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności związanych z wykonaniem obowiązków płatnika składek na system ubezpieczeń społecznych i zaliczek na podatek dochodowy oraz zapewnienia odpowiedniej higieny i bezpieczeństwa pracy. Dane osobowe wykraczających poza wymagane do zawarcia i wykonania umowy, a samodzielnie udostępnione przez Panią/Pana Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług szkoleniowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczeniowej i podatkowej, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy z Administratorem. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wymagane do zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne.
9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

stopka CUS
Skip to content