Nabór na stanowisko urzędnicze: Starszy  referent  w  Dziale  ds.  realizacji  zadań  z  zakresu  pomocy społecznej, Zespół Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej  - 1/1 etat

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE
na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530)
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – STARSZY REFERENT
w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: Starszy referent w Dziale ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, Zespół Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej – 1/1 etat

II. Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) wykształcenie co najmniej średnie,
3) minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w innych jednostkach samorządowych,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
2) znajomość obsługi programów komputerowych (pakietu Office), urządzeń biurowych i korzystania z poczty elektronicznej,
3) znajomość programu do obsługi świadczeń pomocy społecznej POMOST, ŚR,
4) praktyczna umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych,
5) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
6) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Starszy referent:
1) Wprowadzanie do systemów dziedzinowych danych niezbędnych do przygotowania projektów decyzji administracyjnych oraz generowanie adekwatnych decyzji administracyjnych do podpisu Przełożonego.
2) Przygotowywanie list wypłat dla świadczeń obsługiwanych.
3) Przygotowywanie i weryfikacja danych do sprawozdań.
4) Dokonywanie zapotrzebowań na środki finansowe, niezbędne na wypłatę świadczeń wraz z kosztami związanymi z obsługą tych świadczeń.
5) Obsługa świadczeń refundowanych.
6) Przygotowywanie niezbędnych pism, zaświadczeń i informacji z zakresu powierzonych zadań.
7) Sprawdzanie pod względem merytorycznym, rozliczanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących realizowanej pomocy oraz ich opisywanie w ramach współpracy z Działem Finansowo-Księgowym.
8) Współpraca z innymi, zewnętrznymi podmiotami w celu płynnej obsługi realizowanych świadczeń z pomocy społecznej.
9) Współpraca z innymi Zespołami Centrum Usług Społecznych, w szczególności z Zespołem ds. świadczeń z pomocy społecznej w celu udzielenia stronom niezbędnej i kompleksowej pomocy oraz z Działem Finansowo-Księgowym w celu prawidłowej realizacji budżetu.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
7) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VII. Warunki pracy:
1) Stanowisko urzędnicze: Starszy referent.
2) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3) Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

VIII. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.
Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Starszy referent w Dziale ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej” w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2024r.
Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:
Centrum Usług Społecznych
ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina
– decyduje data wpływu do Centrum.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Centrum.

IX. Klauzula Informacyjna dla kandydatów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.
2) Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:
• Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,
• iodo@gminaskawina.pl
3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Centrum Usług Społecznych w Skawinie będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Centrum Usług Społecznych w Skawinie zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w CUS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,
b. do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę;
6) W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
9) Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Starszy  referent  w  Dziale  ds.  realizacji  zadań  z  zakresu  pomocy społecznej, Zespół Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej – 1 wolny etat
 
W dniu 25 marca 2024r. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skawinie na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. 2022 poz. 530) ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Starszy  referent  w  Dziale  ds.  realizacji  zadań  z  zakresu  pomocy społecznej, Zespół Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej – 1 wolny etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 05 kwietnia 2024 roku. 
 
W terminie  aplikację złożyła jedna osoba:
1)      Pani Maria Kawiak
 
Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatki orzekła, iż spełnia ona wymogi niezbędne oraz złożyła wymagane dokumenty.
W związku z powyższym wyżej wymieniona Kandydatka została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 17 kwietnia 2024r.
W dniu 17 kwietnia 2024 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z zaproszoną Kandydatką.
Komisja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu Kandydatce kilku pytań uznała, iż wykazała się Ona wystarczającą wiedzą merytoryczną. 
 
W związku z powyższym Komisja wskazała do zatrudnienia Panią Marię Kawiak.
Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.
 
Skawina, dnia 17 kwietnia 2024r.
 
Joanna Rudek
Przewodniczący Komisji
Agnieszka Hankus
Członek Komisji
Barbara Kuglin
Członek i sekretarz Komisji
 
Skip to content