Centrum Usług Społecznych w Skawinie pilnie poszukuje osób chętnych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Centrum Usług Społecznych w Sklawinie pilnie poszukuje osób chętnych do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz.U z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym usługi specjalistyczne obejmują:
– uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
– pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia,
– rehabilitację fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– pomoc mieszkaniową,
– zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Miejsce wykonywania pracy:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone będą
w miejscu zamieszkania klientów CUS w Skawinie.

Wymagania:
1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
– szpitalu psychiatrycznym;
– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
– ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
– warsztacie terapii zajęciowej;
– innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
– umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
– kształtowania nawyków celowej aktywności;
– prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie lub umowa cywilno-prawna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wysokość wynagrodzenia:

Stawka godzinowa – 49,50 brutto za godzinę.
Osoby zainteresowane wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych proszone są o przesłanie CV oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i wymaganego stażu pracy na adres email CUS w Skawinie – mgops@skawina.net lub złożenie na Dziennik Podawczy CUS w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:
• Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,
• iodo@gminaskawina.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia/umowy o dzieło/umowy o świadczenia usług oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności związanych z wykonaniem obowiązków płatnika składek na system ubezpieczeń społecznych i zaliczek na podatek dochodowy oraz zapewnienia odpowiedniej higieny i bezpieczeństwa pracy. Dane osobowe wykraczających poza wymagane do zawarcia i wykonania umowy, a samodzielnie udostępnione przez Panią/Pana Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług szkoleniowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczeniowej i podatkowej, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy z Administratorem. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wymagane do zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content