Nabór na stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - 1/1 etat

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE
na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530)
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT
w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: REFERENT W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM – 1/1 etat

II. Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) wykształcenie wyższe (licencjat lub magister),
3) staż pracy minimum 3 lata w tym 1 rok w dziale finansowo – księgowym (preferowane doświadczenie i staż pracy na stanowisku w jednostce samorządowej w dziale księgowości),
4) znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o finansach publicznych, (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych),
2) znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeksu pracy, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
3) znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,
4) umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych,
5) umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań,
6) umiejętność planowania i organizacji pracy,
7) dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
8) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office (w tym EXCEL na poziomie średniozaawansowanym), mile widziana znajomość programów księgowych do obsługi pełnej księgowości,
9) umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra motywacja do pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność,
10) znajomość obsługi systemu SL2014,
11) prowadzenie spraw z zachowaniem ciągłości,
12) posiadanie cech osobowości: rzetelności i odpowiedzialności.

V. Zakres podstawowych zadań:
1) obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej,
2) rozliczanie wybranych projektów realizowanych przez CUS,
3) bieżąca analiza wykonania planu finansowego CUS,
4) kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym,
5) analiza kont rozrachunkowych i ich weryfikacja, wyjaśnienie powstałych różnic,
6) sporządzanie zestawień, raportów analiz, sprawozdań niezbędnych w procesie zarządzania na polecenie głównego księgowego i Dyrektora jednostki,
7) sporządzanie sprawozdań analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu,
8) sporządzanie wybranych analiz ekonomicznych z działalności CUS,
9) prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej z realizacji Programów: Opieka Wytchnieniowa, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
10) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem rachunkowym, archiwizacja dokumentów,
11) księgowanie dowodów w zakresie wydatków i kosztów,
12) pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i statystyki publicznej,
13) wykonywanie innych poleceń Głównego Księgowego.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Referenta,
6) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
8) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VII. Warunki pracy:
1. Stanowisko urzędnicze: Referent
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

VIII. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.
Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Referent w Dziale Finansowo-Księgowym” w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2023r.
Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:
Centrum Usług Społecznych
ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina
– decyduje data wpływu do Centrum.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Centrum.

IX. Klauzula Informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:
• Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,
• iodo@gminaskawina.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Centrum Usług Społecznych w Skawinie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Centrum Usług Społecznych w Skawinie zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w CUS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,
b. do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę.
5. W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
8. Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.


Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Referent w Dziale Finansowo-Księgowym – 1 wolny etat

W dniu 20 czerwca 2023r. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skawinie na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. 2022 poz. 530)  ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Referent w Dziale Finansowo-Księgowym – 1 wolny etat.

Termin składania ofert upłynął w dniu 04 lipca 2023 roku o godz. 15.30.

W terminie  aplikację złożyła jedna osoba:

1)      Pani Joanna Sosin

Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatki orzekła, iż spełnia ona wymogi niezbędne oraz złożyła wymagane dokumenty.

W związku z powyższym wyżej wymieniona Kandydatka została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 06.07.2023r.

W dniu 06 lipca 2023 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z zaproszoną Kandydatką.

Komisja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu Kandydatce kilku pytań uznała, iż wykazała się Ona wiedzą merytoryczną w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej oraz znajomości ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym Komisja wskazała do zatrudnienia Panią Joannę Sosin.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 06 lipca 2023r.

Joanna Rudek

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wróblewska

Członek Komisji

Monika Biela

Członek i sekretarz Komisji

Skip to content