Nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Organizacyjnego - 1/1 etat

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SKAWINIE
na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530)
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO
w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: Kierownik Działu Organizacyjnego – 1/1 etat.

II. Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) wykształcenie wyższe,
3) staż pracy – minimum 5 lata pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
7) znajomość przepisów: prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
8) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
2) znajomość obsługi programów komputerowych (pakietu Office), urządzeń biurowych i korzystania z poczty elektronicznej,
3) zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania działań,
4) umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,
5) predyspozycje osobowościowe: skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, terminowość, odporność na stres, sumienność, systematyczność, konsekwentność,
6) umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,
7) sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
8) dobra organizacja pracy,
9) wysoka kultura osobista.

V. Zakres podstawowych zadań:
1) kierowanie całością prac wchodzących w zakres zadań Działu Organizacyjnego,
2) koordynowanie i wspieranie procesu obiegu informacji wewnątrz instytucji,
3) nadzór nad obiegiem dokumentów,
4) nadzór nad dziennikiem podawczym i punktem pierwszego kontaktu
5) obsługa programu kancelaryjnego
6) nadzór nad sprawami organizacyjnymi, administracyjno–gospodarczymi oraz zaopatrzeniem,
7) nadzór nad prawidłową obsługą informatyczną,
8) nadzór nad prowadzeniem i zamieszczaniem informacji na stronnie internetowej i BIP
9) nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedury zamówień publicznych,
10) nadzór nad prawidłową gospodarką przedzielonymi środkami finansowymi w zakresie celowości, rzetelności i efektywności ich wydatkowania oraz nie przekraczania wyznaczonego limitu finansowego,
11) udzielanie podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu umożliwienia im prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań,
12) opracowanie planu rzeczowo-finansowego dotyczącego planowanych i bieżących zakupów,
13) zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych,
14) organizacja i nadzór nad pracami porządkowymi w budynkach CUS, zakup środków czystości,
15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników porządku pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych a także przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
16) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i ogólnych instrukcji,
17) nadzór nad sprawozdawczością.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Działu Organizacyjnego,
6) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
8) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VII. Warunki pracy:
1. Stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Organizacyjnego
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Miejsce pracy: Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

VIII. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.
Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Działu Organizacyjnego” w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2023r.
Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:
Centrum Usług Społecznych
ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina
– decyduje data wpływu do Centrum.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Centrum.

IX. Klauzula Informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:
• Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,
• iodo@gminaskawina.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Centrum Usług Społecznych w Skawinie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Centrum Usług Społecznych w Skawinie zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w CUS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,
b. do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę.
5. W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
8. Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Rozstrzygnięcie naboru:
Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Kierownik Działu Organizacyjnego – 1 wolny etat

W dniu 04 maja 2023r. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Skawinie na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. 2022 poz. 530)  ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Społecznych w Skawinie – Kierownik Działu Organizacyjnego – 1 wolny etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 18 maja 2023 roku o godz. 14.30. 
W terminie  aplikację złożyła jedna osoba:
1)      Pani Jolanta Wójtowicz-Kurpyta
 
Komisja rekrutacyjna po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatki orzekła, iż spełnia ona wymogi niezbędne oraz złożyła wymagane dokumenty.
W związku z powyższym wyżej wymieniona Kandydatka została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 26.05.2023r.
 
W dniu 26 maja 2023 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z zaproszoną Kandydatką.
 
Komisja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu Kandydatce kilku pytań uznała, iż wykazała się Ona wiedzą merytoryczną w zakresie znajomości prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego.
 
W związku z powyższym Komisja wskazała do zatrudnienia Panią Jolantę Wójtowicz-Kurpytę.
Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.
 
Skawina, dnia 26 maja 2023r.
 
Joanna Rudek
Przewodniczący Komisji

Monika Kozak
Członek Komisji

Barbara Kuglin
Członek i sekretarz Komisji
Skip to content