Program grupy wstępnej terapeutyczno-edukacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gminy Skawina do udziału w Programie grupy wstępnej terapeutyczno-edukacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.

Zapisy:
Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 17
Osobiście lub tel. 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Czas trwania programu:

Przez cały rok. Kolejne grupy pracują w cyklu 12 tygodni.  

Ogólny opis programu:

Program terapeutyczny realizowany jest przez terapeutę w CUS Skawina, umożliwia powstrzymanie przebiegu postępującej, przewlekłej i śmiertelnej choroby jaką jest uzależnienie od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, pozwala odzyskać radość i zadowolenie z życia w trzeźwości. Docelowo grupa zamknięta, składająca się z kobiet i mężczyzn, osób które rozpoznały u siebie problemy związane z nadmiernym piciem alkoholu oraz używaniem narkotyków, w tym  piciem i używaniem tzw.  ryzykownym i szkodliwym.  

 Adresaci programu:

Osoby pełnoletnie, obu płci, które dobrowolnie zgłaszają się do terapii, w tym są kierowane przez różne instytucje jak np. MOPS, GOPS, GKRPA, Sąd czy kuratorów i wykazują przynajmniej minimum motywacji do zmiany. Dalszymi wskazaniami do terapii są następujące kryteria:

– alkohol jako najważniejszy problem,
– minimalny wiek wynoszący 18 lat,
– przynajmniej przeciętne zdolności intelektualne,
– wystarczająca integracja społeczna.

Przeciwskazaniami do terapii są: upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, ciężkie schorzenia psychiatryczne (psychozy), i silne skłonności suicydalne,  ciężkie zaburzenia uczenia się i defekty neurologiczne, zespoły abstynencyjne oraz stany somatyczne wymagające w danym momencie intensywnego leczenia w innych placówkach specjalistycznych.

Kwalifikacja do programu:

Każde przyjęcie do programu poprzedzone jest konsultacją indywidualną w CUS, której celem jest wykluczenie przeciwwskazań jakimi są: upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, psychozy, zespoły abstynencyjne oraz stany somatyczne wymagające w danym momencie intensywnego leczenia w innych placówkach specjalistycznych. Osoby zakwalifikowane do leczenia kierowane są na spotkania grupy wstępnej.

Cele programu:

1. Zwiększenie zdolności do rozpoznania i uznania faktu własnego uzależnienia

2. Uświadomienie sobie rodzaju i rozmiarów zniszczeń spowodowanych uzależnieniem

3. Poznanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia

4. Uświadomienie sobie własnej bezsilności wobec alkoholu i utraty zdolności do kierowania własnym życiem

5. Rozpoznanie natury oraz sposobów radzenia sobie z głodami alkoholowymi

6. Uzyskanie wiedzy o przebiegu procesu nawrotu choroby i strategiach zapobiegania nawrotowi picia

7. Uczenie praktycznych umiejętności ważnych dla trzeźwego życia

8. Przygotowanie planu dalszego zdrowienia


Opis programu terapii:

Wstęp:

Głównym celem programu terapeutycznego jest powstrzymanie przebiegu postępującej, przewlekłej i śmiertelnej choroby jaką jest uzależnienie od alkoholu.

Realizacja celu głównego odbywać  się będzie poprzez następujące działania:  

1. Zrozumienie choroby w oparciu o bio-psycho-społeczny modle powstawania uzależnienia.

2. Dokonanie własnej autodiagnozy

3. Uświadomienie sobie rodzaju i rozmiarów zniszczeń spowodowanych uzależnieniem

4. Poznanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia

5. Uświadomienie sobie własnej bezsilności wobec alkoholu i utraty zdolności do kierowania własnym życiem

6. Rozpoznanie natury oraz sposobów radzenia sobie z głodami alkoholowymi

7. Uzyskanie wiedzy o przebiegu procesu nawrotu choroby i strategiach zapobiegania nawrotowi picia

8. Uczenie praktycznych umiejętności ważnych dla trzeźwego życia

9. Przygotowanie planu dalszego zdrowienia

W czasie pierwszych dwóch spotkań, które mają charakter otwarty, realizowany jest program podstawowy, którego celem jest  przygotowanie osób do świadomego udziału w terapii poprzez integracje grupy,  zapoznanie się z ofertą placówki, zasadami pracy i  podpisanie  kontraktu na realizację terapii.  Realizowane tematy zajęć:

1. zapoznanie klientów z zasadami pracy w grupie, procedurą grupy wstępnej, omówienie kontraktu, pojęcie informacji zwrotnej

2. Przyczyny, przebieg i objawy choroby alkoholowej

3. Fazy rozwoju uzależnienia

Praca nad destrukcją:

Klienci  pracują nad szkodami wynikającymi z rozwoju choroby alkoholowej w ważnych obszarach własnego życia. Realizowane  tematy zajęć:

1. Jak uzależnienie wpłynęło na mój organizm i psychikę

2. Jaki jest związek picia z moimi uczuciami

3. Wpływ picia na pracę zawodową

4. Wpływ picia na życie i problemy osobiste

5. Wpływ picia na życie rodzinne

6. Praca nad uznaniem bezsilności oraz utratą  kontroli nad własnym  życiem

7. Piciorys oraz litraż

Praca nad głodem alkoholowym oraz narkotykowym:

Celem zajęć jest nauczenie beneficjentów  utrzymywania abstynencji. Warunki skutecznego utrzymywania abstynencji realizowane są poprzez:

1. Zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików

2. Rozumienie powstawania i przebiegu głodu alkoholowego

3. Prowadzenie dzienniczka głodu alkoholowego

4. Strategie radzenia sobie z głodem alkoholowym

5. Rola AA w utrzymywaniu abstynencji, HALT, 24

Zajęcia z zakresu psychoedukacji:

Obejmują rozumienie i rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia oraz obejmują proces dalszego trzeźwienia poprzez zapobieganie nawrotom choroby:

1. Mechanizm iluzji i zaprzeczenia

2. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć

3. Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja

4. Proces nawrotu choroby: wyzwalacze, objawy oraz zapobieganie procesom uaktywniającym chorobę

Praca końcowa:

Sporządzenie ogólnego planu zdrowienia z uwzględnieniem:

1. Zdrowia fizycznego

2. Organizacji życia codziennego

3. Problemów rodzinnych

4. Kontaktów ze środowiskiem abstynenckim

5. Dalsza terapia. Podsumowanie zajęć


Charakter działań:
metody, formy pracy:

 Wykłady, warsztaty, treningi edukacyjne, prace pisemne, dyskusje grupowe, projekcje filmów

Ogólny plan spotkań:

 Część pierwsza:

1. Powitanie – rundka

2. Jakie mam oczekiwania przychodząc na grupę

3. Przedstawienie zadania domowego

4. Informacja zwrotna od pacjentów

Część druga:

1. Mikroedukacja

2. Podyktowanie i omówienie zadania domowego

3. Podsumowanie zajęć – „rundka końcowa”

4. Z czym kończysz, jakie odniosłeś korzyści z dzisiejszych zajęć?

Uwagi techniczne:

Praca w grupie odbywa się raz w tygodniu, w czwartek. Czas trwania jednej sesji grupowej obejmuje trzy godziny, plus jedna godzina na konsultacje indywidualne.   Liczebność grupy nie więcej niż 15 osób. Miejsce spotkań CUS Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 17, termin rozpoczęcia terapii to dzień 20 kwietnia 2023 r. godz. 16.00.

Prowadzący: mgr Krzysztof Smus – Pracownik Małopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Specjalista Terapii Uzależnień, realizator programu terapii osób uzależnionych od kanabinoidów „Candis”, realizator programu wczesnej interwencji „Fred goes net”, certyfikowany realizator w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień.Foto. Obraz autorstwa Drazen Zigic na Freepik

stopka CUS
Skip to content