Nabór na wolne stanowisko: Fizjoterapeuta 1/2 etatu

DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  W SKAWINIE  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – FIZJOTERAPEUTA
w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: Fizjoterapeuta – 1/2 etatu

II. Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Usług Społecznych – Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej, 32-050 Skawina, ul. Popiełuszki 17

III. Wymagania:

1)   kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

2)   prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 168)

3)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

6)  nieposzlakowana opinia,

7)  samodzielność,  systematyczność,  obowiązkowość,  lojalność,  kreatywność,  rzetelność     i sumienność  

8)  zaangażowanie, dobra organizacja pracy, komunikatywność  i umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Fizjoterapeuta w Centrum Usług Społecznych – Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej, 32-050 Skawina, ul. Popiełuszki 17:

1) poradnictwo i przeprowadzanie instruktaży dla opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie usprawniania osób zależnych,

2) pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i doradztwo w zakresie jego użytkowania,

3) obsługa wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

4) prowadzenie bieżącej dokumentacji.

V. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VI. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Fizjoterapeuta” w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2023r.

Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:

Centrum Usług Społecznych
Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina

– decyduje data wpływu do Centrum.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. Klauzula Informacyjna dla kandydatów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem:

Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,

iodo@gminaskawina.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Usług Społecznych w Skawinie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Centrum Usług Społecznych w Skawinie zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w CUS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,

b) do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę;

5. W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

8. Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Skip to content