Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem

Od 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Zadanie to będzie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie.

Gospodarstwa domowe, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują urządzenie zasilane gazem mogą starać się o refundację podatku VAT wynikającej z faktury za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Prawo do refundacji podatku VAT na paliwa gazowe przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego które wynosi odpowiednio:

– 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

– 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo.

Wnioski o przyznanie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia zasilane gazem  można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych przysługuje w przypadku spełnienia w/w kryterium dochodowego i jeżeli główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Źródło to winno być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy (21.12.2022r.), albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Do wniosku o refundacje podatku VAT należy dołączyć:

– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,

– dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku dal gospodarstw domowych można odebrać osobiście w Centrum Usług Społecznych w Skawinie.

Więcej informacji na temat refundacji podatku VAT można uzyskać pod numerem telefonu:

Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13,
32-050 Skawina:

Centrala: (12) 276 21 37

Dział Świadczeń z Zabezpieczenia Społecznego – numery wewnętrzne : 23, 31, 32.

Mail: mgops@skawina.net

Uwaga! Należy uzupełnić i złożyć obydwa poniższe załączniki:

Zał.1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 

Zał.2. RODO Gaz

stopka CUS
Skip to content