Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

UWAGA!!!

NOWELIZACJA USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH
W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU
Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie informuje, że w dniu 3 listopada 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z2022, poz. 2243), która w art. 36 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.).

Po nowelizacji ustawy, istnieje możliwość wypłaty więcej niż jednego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zamieszkujących pod jednym adresem. Dotychczas świadczenie mogła dostać tylko jedna rodzina z domu, w którym mieszka ich kilka. Te zmiany w zasadach przyznawania ww. dodatku obowiązują od 3 listopada 2022 r.

Jeżeli Twój wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła został odrzucony, w listopadzie możesz złożyć go ponownie.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zamieszkujących pod jednym adresem przysługuje jeżeli:

– pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
– k
ażda rodzina mieszka w osobnym lokalu (z wyodrębnioną kuchnią oraz łazienką),
– każda z rodzin ma osobne źródło ciepła albo jest jedno źródło ciepła współdzielone przez gospodarstwa domowe,
– główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB,
nie złożono wniosku, a dopłata do innych źródeł ciepła się należy.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla odrębnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem może zostać przyznany po przeprowadzeniu przez pracownika wywiadu środowiskowego, w którym potwierdzone zostanie używanie przez gospodarstwo domowe źródła ciepła oraz rodzaju paliwa służącego do ogrzewania lokalu.  Jeżeli powyższe wymagania zostaną spełnione, zostanie wydana decyzja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

UWAGA!!

Od 20 września 2022 r. można składać wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3. kocioł olejowy.

Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skawinie.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek gospodarstw domowych wynosi odpowiednio:

1)  3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2)  1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3)  500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4)  2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
2.
kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
3. kocioł olejowy

– jeżeli zostały one zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych można odebrać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie.

Więcej informacji na temat dodatku dla gospodarstw domowych można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13,
32-050 Skawina:

Centrala: (12) 276 21 37

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – numery wewnętrzne : 23, 31, 32.

Mail: mgops@skawina.net

Uwaga! Należy uzupełnić i złożyć obydwa poniższe załączniki:

Zał 1. WZÓR WNIOSKU O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Zał 2. RODO – DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Skip to content