Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie pilnie poszukuje kierowcy

Miejsce wykonywania pracy:
Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla Osób Niesamodzielnych,
32-050 Skawina, Rynek 24

Wymagania niezbędne:
– obywatelstwo polskie,
– prawo jazdy kat. B,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– wykształcenie co najmniej zawodowe,
– preferowane 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy,
– niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (na etapie rekrutacji wymagane jest oświadczenie w tej sprawie od kandydata/kandydatki),
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku (aktualne badania psychotechniczne dla kierowców).

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane roczne doświadczenie w przewozie osób z niepełnosprawnościami i/lub mającymi różnego rodzaju bariery w codziennym funkcjonowaniu,
– otwartość i komunikatywność, umiejętność budowania relacji międzyludzkich,
– wysoki poziom kultury osobistej,
– dobra organizacja czasu pracy,
– dyspozycyjność,
– umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie od 08.08.2022 do 22.08.2022

Wysokość wynagrodzenia:
Stawka godzinowa – 25,00 brutto za godzinę.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku kierowcy proszone są o przesłanie CV oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i wymaganego stażu pracy na adres email MGOPS w Skawinie – mgops@skawina.net lub złożenie na Dziennik Podawczy MGOPS w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, I piętro pokój nr 6

Klauzula Informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, tel. (12) 276 21 37.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail iod@mgops.skawina.net lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia/umowy o dzieło/umowy o świadczenia usług oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności związanych z wykonaniem obowiązków płatnika składek na system ubezpieczeń społecznych i zaliczek na podatek dochodowy oraz zapewnienia odpowiedniej higieny i bezpieczeństwa pracy. Dane osobowe wykraczających poza wymagane do zawarcia i wykonania umowy, a samodzielnie udostępnione przez Panią/Pana Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług szkoleniowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczeniowej i podatkowej, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy z Administratorem. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wymagane do zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content