Nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny – 1 etat.

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: ASYSTENT RODZINY – wymiar czasu pracy 1 etat (praca asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy).

II. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia;
4) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) wykształcenie:
• wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
• studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
• wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
7) kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona ani ograniczona;
8) kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną;
2) wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia;
3) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
4) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
6) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
7) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji;
8) kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres;
9) znajomość obsługi komputera.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny:
Do podstawowych obowiązków asystenta należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodzin. Asystent odpowiedzialny będzie za systematyczną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent będzie:
– współpracował z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
– współpracował z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną;
– udzielał pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
-udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych oraz zawodowych;
– motywował do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
Asystent rodziny będzie świadczył usługi w miejscu zamieszkania rodziny, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania – zgodnie z ustalonym planem pracy.
Ponadto asystent zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, opracowania i realizowania planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym, dokonywania okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku, monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy oraz sporządzania na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
3) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)
5) oświadczenia kandydata:
• o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
• o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy/władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,
• o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
• o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej
• o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
6) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-5 lub brak wymogu określonego
w pkt.6 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VI. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.
Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent rodziny” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2022r.
Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina
– decyduje data wpływu do Ośrodka.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. Klauzula Informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.
2. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,
• mgops@skawina.net
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w MGOPS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,
b. do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę;
6. W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
9. Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Skip to content