Nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny - 1 etat.

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKAWINIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: ASYSTENT RODZINY – wymiar czasu pracy 1 etat (praca asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy).

II. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) nieposzlakowana opinia;

4) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6) wykształcenie:

– wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem  z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

– studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

– wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

7) kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona ani ograniczona;

8) kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną;

2) wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia;

3) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

4) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

6) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

7) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji;

8) kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres;

9) znajomość obsługi komputera.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny:

Do podstawowych obowiązków asystenta należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodzin. Asystent odpowiedzialny będzie za systematyczną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent będzie:

– współpracował z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

– współpracował z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną;

– udzielał pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

– udzielał  pomocy  rodzinom  w rozwiązywaniu  problemów  socjalnych, psychologicznych, wychowawczych oraz zawodowych;

– motywował do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

Asystent rodziny będzie świadczył usługi w miejscu zamieszkania rodziny, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania – zgodnie z ustalonym planem pracy.

Ponadto asystent zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, opracowania i realizowania planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym, dokonywania okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku, monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy oraz sporządzania na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

3) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

5) oświadczenia kandydata:

– o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

– o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy/władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,

– o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

– o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

– o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

6) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane  i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-5 lub brak wymogu określonego
w pkt.6 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VI. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent rodziny” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022r.

Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina

– decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. Klauzula Informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.

2. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,

mgops@skawina.net

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w MGOPS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,

b) do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę;

6. W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

9. Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Skip to content