Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie pilnie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych/chorych na terenie Gminy Skawina na umowę zlecenie.

I. Wymagania niezbędne

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność,

– dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

– empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i komunikatywność,

–  sprawność fizyczna,

– mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej,

 – mile widziane prawo jazdy kat. B.

III. Ogólny zakres obowiązków:

Usługi gospodarcze, polegające na pomocy lub wykonywaniu następujących czynności:

– usługi związane z utrzymaniem czystości i użytkowaniem pomieszczeń:

– utrzymanie czystości pomieszczeń i urządzeń sanitarnych użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy,

– utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego,  dbanie o higienę żywności,

– pranie bielizny osobistej i odzieży (pod warunkiem posiadania pralki),

– pranie (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do  pralni, zmiana bielizny pościelowej,

– palenie w piecu i przynoszenie opału,

– usługi związane z żywieniem:

– zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie  najbliższym miejsca zamieszkania osoby objętej usługami),

– pomoc przy sporządzaniu listy zakupów,

– informowanie o cenach towarów,

– towarzyszenie podczas robienia zakupów,

– przygotowywanie lub pomoc w przygotowaniu posiłków uwzględniających dietę oraz pomoc przy spożywaniu posiłków ( śniadania, obiadu, kolacji,)

– dostarczenie jednego gorącego posiłku dziennie,

– inne, niezbędne dla realizacji czynności, o których mowa wyżej,

 Pozostałe usługi gospodarcze:

– załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie przy ich załatwianiu,

– pomoc w opłacaniu rachunków – na życzenie klienta,

– organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,

– zgłaszanie wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych,

– realizacja recept,

– pomoc w opiece nad zwierzęciem domowym.

Usługi pielęgnacyjne polegające na pomocy lub na wykonywaniu następujących czynności, w szczególności:

– mycie, w tym całego ciała, czesanie, ubieranie, kąpiel,

– oklepywanie,

– zmiana pampersów,

– prześcielanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

– zmiana bielizny osobistej i pościelowej chorego,

– zamawianie wizyt lekarskich, kontakty z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia osoby objętej opieką.

IV. Wysokość wynagrodzenia:

Stawka godzinowa – 23,00 zł brutto za godzinę.

Osoby zainteresowane wykonywaniem usług opiekuńczych prosimy o przesłanie CV oraz  dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje – jeśli osoba takie posiada (tj. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)  na adres email MGOPS w Skawinie- mgops@skawina.net lub złożenie kompletu dokumentów na Dziennik Podawczy MGOPS     w Skawinie, ul. Żwirki    i Wigury 13, piętro I

V. Klauzula Informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.

2. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,
iod@mgop.skawina.net

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.

6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane    w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content