Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

Ważne! Zmiana ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854).

Ustawa przewiduje uchylenie art. 13 ustawy pomocowej, dotyczącego przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz art. 31 cytowanej ustawy, dotyczącego przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł jednorazowo.

Wg przepisów przejściowych ustawy, świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie będzie można przyznać za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 30 lipca 2024 r.

Jednocześnie informujemy, iż uprawnienia wynikające ze statusu UKR zostają wydłużone do dnia 30.09.2025 r., legalność pobytu pozwala na korzystanie m.in. ze świadczeń zdrowotnych, rodzinnych, socjalnych, świadczeń realizowanych przez ZUS oraz możliwość przebywania w zbiorowych zakwaterowaniach.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Informujemy, że 01 marca 2024 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zmiana jest związana z nowelizacją przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wydłużenia okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) do 30 czerwca 2024 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Informujemy, że 23 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1684 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zmiana jest związana z nowelizacją przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w art. 2 ust. 1 i 2 wskazano, iż legalny okres pobytu obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin) zostaje przedłużony do 4 marca 2024 r.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) – PROCEDURA

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 poz. 605 z późn.zm.).
O świadczenie może ubiegać się każdy pomiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Zapis art.13 ww. ustawy regulującej zasady wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie mówi, iż „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 40 zł za osobę dziennie.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku oraz nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu. Zalecane jest ograniczenie powtórzeń wniosków składanych przez podmiot w zależności od sytuacji np. co 20/30 dni. Dlatego najlepiej złożyć wniosek dopiero po zmianie miejsca zamieszkania uchodźcy lub jednorazowo po upływie 120 dni. Dzięki temu, żeby otrzymać środki wystarczy złożyć jeden wniosek, a nie kilka.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13.
Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy. Weryfikacja obejmuje oględziny miejsca zakwaterowania pod kątem zgodności informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym, sprawdzenia czy warunki zakwaterowania i wyżywienia nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi.
Weryfikacja może być dokonana poprzez:
– potwierdzenie danych osobowych cudzoziemca oraz daty jego wjazdu na terytorium Polski,
– potwierdzenie danych podmiotu wnioskującego, przez weryfikację dokumentu jego tożsamości/danych ewidencyjnych dostępnych w rejestrach KRS, CEIDG,
– weryfikacji czy liczba osób, którym podmiot udziela zakwaterowania nie budzi wątpliwości, a te może budzić np. powierzchnia mniejsza niż 4 m² na 1 zakwaterowaną osobę.
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego z dnia 05.04.2022 r. oraz 25.04.2022 r., odnośnie realizacji art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) należy pamiętać, że:
– złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania,
– wniosek może złożyć osoba dysponująca lokalem i udzielająca w nim zakwaterowania i wyżywienia, osoba ta nie musi być właścicielem lokalu,
– podmiotem w rozumieniu ustawy może być także obywatel Ukrainy przebywający w Polsce legalnie i posiadający numer PESEL,
– świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż przez 120 dni od dnia przekroczenia granicy po raz pierwszy po 24 lutym 2022 roku (włącznie),
– świadczenie jest udzielane jednemu podmiotowi za nie więcej niż 120 dni liczonych od dnia przybycia na terytorium RP obywatela Ukrainy, którego podmiot przyjął. Ta sama osoba może korzystać z zakwaterowania i wyżywienia u różnych podmiotów, w różnych okresach,
– świadczenie obejmuje udzielenie łącznie zakwaterowania i wyżywienia, a więc przyznanie świadczenia jest możliwe, gdy podmiot zapewniał jednocześnie zakwaterowanie i wyżywienie,
– nie jest możliwe przyznanie świadczenia, gdy ktoś udzielał tylko zakwaterowania albo tylko wyżywienia.
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi bądź, gdy we wniosku podano nieprawdę.
We wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy należy uzupełnić następujące informacje:
1. Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnioskującego o wypłatę świadczenia.
2. Numer PESEL lub NIP.
3. Adres e-mail (w przypadku braku własnego adresu, innej osoby za jej zgodą).
4. Numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
5. Liczbę osób, na która wnioskuje się o przyznanie świadczenia.
6. Adres miejsca pobytu przyjętych do zakwaterowania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu lub mieszkania) a także szczegóły warunków zamieszkania, w tym: metraż udostępnionych pomieszczeń, mieszkania czy domu, informacje o dostępie do łazienki i kuchni oraz ilość zapewnionych miejsc do spania.
7. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacone zostanie świadczenie.
8. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
9. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia.
10. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za wskazany okres nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym z tytułu wynajmu.
11. Wniosek w odpowiednich miejscach należy podpisać wraz z datą.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
W celu potwierdzenia tożsamości osób zakwaterowanych – Kserokopie nadania nr PESEL
W celu potwierdzenia uprawnień do świadczenia – Kserokopie paszportu lub innego dokumentu z czytelną pieczątką straży granicznej potwierdzającą datę przekroczenia granicy RP lub oświadczenie obywatela Ukrainy o dacie przybycia na terytorium RP. W przypadku rodzica/opiekuna faktycznego/opiekuna tymczasowego oświadczenie składa on również za dzieci pozostające pod jego opieką.
Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym nr PESEL, obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r. (włącznie), zgodnie z nowelizacją z dnia 1 lipca 2022 r. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, można było składać podając rodzaj oraz numer/serie dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Ukrainy (np. paszportu) do 15 lipca 2022 r.
Wnioski złożone z uchybieniem terminu, pozostawia się bez rozpoznania.

Obowiązujące terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:
Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. należało złożyć do 31 lipca 2022 r.
Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od 2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.).
Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których wyżej mowa, pozostawia się bez rozpoznania.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy – warunki:
W związku z wejściem w życie w dniu 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni.
Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:
– posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
– posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
– ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);
– jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;
– samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
– jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
Do pierwszego wniosku o przedłużenie świadczenia finansowego należy dołączyć dokumenty w języku polskim potwierdzające uprawnienia osoby niepełnosprawnej, dokumenty potwierdzające samotne sprawowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (tj. pozew rozwodowy, ustalone alimenty) bądź oświadczenie rodzica o samotnym sprawowaniu opieki nad dziećmi na terytorium Polski. W przypadku kobiet w ciąży należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza o przebiegu ciąży bądź kserokopie książeczki ciąży.

WZORY WNIOSKU I OŚWIADCZEŃ:
1. Wzór Wniosku obowiązujący od 28.02.2024 r.pdf
2. Oświadczenie o dofinansowaniu do kosztów pobytu (wypełnia składający wniosek) pdf.
3. Oświadczenie o przekroczeniu granicy RP (wypełnia obywatel Ukrainy) pdf.

(Po wydrukowaniu wypełnić czytelnie drukowanymi literami).

Pytania i odpowiedzi – wytyczne MSWiA z dnia 15.04.2022 r. pdf.

Informacje telefoniczne można uzuskać pod numerem telefonu: 12 276 21 37.
Wnioski należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Poniedziałek   8:00 – 17:00
Wtorek             7:30 – 15:30
Środa               7:30 – 15:30
Czwartek         7:30 – 15:30
Piątek              7:30 – 14:30

Skip to content