Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Одноразова допомога у розмірі 300 зл для громадян України

Ważne! Zmiana ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854).

Ustawa przewiduje uchylenie art. 13 ustawy pomocowej, dotyczącego przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz art. 31 cytowanej ustawy, dotyczącego przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł jednorazowo.

Wg przepisów przejściowych ustawy, świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie będzie można przyznać za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 30 lipca 2024 r.

Jednocześnie informujemy, iż uprawnienia wynikające ze statusu UKR zostają wydłużone do dnia 30.09.2025 r., legalność pobytu pozwala na korzystanie m.in. ze świadczeń zdrowotnych, rodzinnych, socjalnych, świadczeń realizowanych przez ZUS oraz możliwość przebywania w zbiorowych zakwaterowaniach.

 

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy posiadających:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zgodę na pobyt tolerowany

oraz którzy:

 • złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone)
 • zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.


Komu przysługuje pomoc?

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy (oraz jego małżonek nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego), który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.


W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

Pomoc przysługuje w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem jej na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.


W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy dla osób, które przebywają na terenie Gminy Skawina składa się w Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13

poniedziałek 8.00-17.00
wtorek           7.30-15.30
środa             7.30-15.30
czwartek       7.30-15.30
piątek            7.30-14.30

Wniosek składa osoba uprawniona, a w przypadku dziecka jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun tymczasowy.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji, a świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Centrum Usług Społecznych informuje o terminie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.

Wypłata świadczenia będzie dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.  

WAŻNE! Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu dokument tożsamości i potwierdzenie nadania nr pesel

WZÓR WNIOSKU (Po wydrukowaniu wypełnić czytelnie drukowanymi literami)


Одноразова допомога у розмірі 300 зл для громадян України

Допомога надається відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року, про допомогу для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Правовий журнал 2022 р., поз. 583).

Положення Закону не поширюється на громадян України які мають:

 • Дозвіл на постійне проживання
 • Дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу
 • Дозвіл на тимчасове проживання
 • Статус біженця
 • Додатковий захист
 • Згода на толерантне перебування

Також, на тих громадян, хто

 • Подали заяву про міжнародний захист (або від імені кого такая заява була подана)
 • Заявили про намір подати заяву про міжнародний захист.


Хто має право скористатися цією одноразовою допомогою?

Право на отримання допомоги має громадянин України (а також дружина/чоловік цієї особи, які не мають українського громадянства), який легально вїхав на територію Республіки Польща безпосередньо с території України від 24 лютого 2022 року до дня зазначеного в Роспорядженні Ради Міністрів, виданого відповідно до ст. 2 параграф 4 спеціального акту, та заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща , а також був внесений до реєстру PESEL.

Яка сума допомоги?

Допомога надається в розмірі 300 злотих на особу для її утримання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та сплати житла.

Як і куди подавати заяву на виплату допомоги?

Заяву про виплату допомоги,  для осіб, що перебувають у гміні Скавіна, необхідно подати у Муніципально – Комунальному Центрі Соціального Захисту населення в м. Скавіна, вул. Жвірки і Вігури 13 (CUS, ul. Żwirki i Wigury 13, Skawina).

понеділок 8.00-17.00
вівторок    7.30-15.30
середа       7.30-15.30
четвер       7.30-15.30
п’ятниця   7.30-14.30

Заява подається уповноваженою особою, а у випадку дитини – його законним представником, або його тимчасовим опікуном.

Надання допомоги не вимагає надання рішення, і присуджується без співбесіди, незалежно від доходу.

Центр Соціального Захисту населення повідомить про дату виплати домоги доступними засобами телекомунікації.

Виплата допомоги буде здійснюватися у вигляді переказу на банківський рахунок, який був вказаний у заяві.

ВАЖЛИВО! При подачі заяви необхідно пред’явити для перевірки документ, що посвідчує особу, та підтвердження про надання номеру PESEL.

Зразок заяви
(заповнювати розбірливо друкованими літерами).

Skip to content