Nabór na wolne stanowisko: Psycholog – ½ etatu

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W SKAWINIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – PSYCHOLOG

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

I. Stanowisko: Psycholog – 1/2 etatu

II. Miejsce wykonywania pracy:

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla Osób Niesamodzielnych, 32-050 Skawina, Rynek 24

III. Wymagania:

1)   wykształcenie wyższe psychologiczne kierunek: „Psychologia”,

2)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

3)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle  przestępstwo skarbowe,

5)  nieposzlakowana opinia,

6)  samodzielność, obowiązkowość, lojalność

7)  zaangażowanie, dobra organizacja pracy i umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Psychologa w Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w formie dla Osób Niesamodzielnych, 32-050 Skawina, Rynek 24:

1) Wykonywanie powierzonych zadań w sposób fachowy, rzetelny, terminowy i zgodny z odpowiednimi dokumentami i wskazówkami przełożonego.

2) Poradnictwo psychologiczne dla podopiecznych placówki.

3) Diagnozowanie problemów i potrzeb podopiecznych placówki.

4) Uczestniczenie w pracach zespołu terapeutycznego.

5) Pomoc w czynnościach związanych z opieką nad podopiecznymi placówki.

6) Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi podopiecznych placówki.

7) Wspieranie podopiecznych placówki w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych          i umiejętności społecznych.

8) Prowadzenie dokumentacji dla każdego podopiecznego placówki w zakresie świadczonych usług.

9) Kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
5. kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
7. wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

VI. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6 %.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Psycholog” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (Dziennik Podawczy I piętro pok. nr 6) lub drogą mailową na adres: mgops@skawina.net w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2022.

Dokumenty można przesłać pocztą, listem poleconym na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina

– decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Osoby spełniające wymagania niezbędne mogą zostać telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. Klauzula Informacyjna dla kandydatów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, REGON 351458394.

2. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina,
  • mgops@skawina.net

  • 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w MGOPS w Skawinie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
– do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zebranych w procesie rekrutacji wynikającego z przepisów prawa – w razie nie zawarcia umowy o pracę,
– do momentu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu, przez jaki administrator zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą – w razie zawarcia umowy o pracę;

6. W granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych i żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Zakres gromadzonych danych wynika z przepisów prawa, przede wszystkim Kodeksu pracy, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

9. Dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania

Skip to content